مقایسه اثرات زیست‌محیطی ناشی از ساخت و اجرای انواع لوله‌های شبکه توزیع آب با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران- پردیس دانشکده فنی- دانشکده مهندسی عمران

چکیده

اهمیت شبکه‌های توزیع آب در حفظ بهداشت و سلامت جامعه و همچنین نقش آن‌ها در ارائه خدمات عمومی به ساکنین شهرها و روستاها، باعث شده است تا مطالعات زیادی به بررسی عملکرد این شبکه‌ها بپردازند. بیشتر مطالعات صورت گرفته به جنبه‌های هیدرولیکی و کیفی شبکه‌ها پرداخته و این در حالی است که جنبه‌های زیست‌محیطی شبکه‌های توزیع آب کمتر موردتوجه قرارگرفته است. این مطالعه به بررسی اثرات زیست‌محیطی ناشی از تولید، حمل و نصب لوله‌های پی‌وی‌سی، پلی‌اتیلن با وزن مخصوص بالا، سیمانی الیاف دار و چدن نشکن پرداخته است. همچنین در فرآیند نصب، با در نظر گرفتن ترانشه مختص هر لوله، مقایسه‌ای بین اثرات زیست‌محیطی انواع ترانشه‌ها نیز صورت گرفته است. در این مطالعه به‌منظور ارزیابی چرخه حیات گزینه‌های موجود، از نرم‌افزار SimaPro 8 استفاده‌شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که درمجموع سه فاز تولید، حمل و نصب، لوله‌های چدن نشکن بیشترین و لوله‌های پی‌وی‌سی کمترین اثرات زیست‌محیطی را به خود اختصاص می‌دهند. نتایج این تحقیق می‌تواند به‌عنوان راهنمایی جهت طراحی و اجرای شبکه‌های توزیع آب با کمترین اثرات زیست‌محیطی موردتوجه قرار گیرد. در این مطالعه بخشی از شبکه توزیع آب شهر تهران به‌عنوان مطالعه موردی بررسی و پتانسیل کاهش اثرات زیست‌محیطی این شبکه تعیین‌شده است.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


Akhoundi, A., (2016), "Investigation of wastewater reuse alternative using life cycle sustainability analysis method", MSc. Thesis, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran.
AWWA, (1993), Standard for the selection of asbestos cement pressure pipe, 4 in through 16 in (100 mm through 400 mm), for water distribution systems, American Water Works Association, Denver, Colo.
AWWA, (2003), Ductile-Iron pipe and fittings, Vol. 41, Standards Committee A21 on Ductile-Iron Pipe and Fittings, American Water Works Association.
A.S.T.M., (2008), D2321 Standard practice for the underground installation of thermoplastic pipe for sewers and other gravity-flow applications, ASTM International, West Conshohocken, PA.
Ecoinvent., (2009), Swiss Centre for Life Cycle Inventories, ecoinvent database v3.0, http://www.ecoinvent.ch/.
ISO, (2006), ISO 14044 - Environmental management - Life Cycle Assessment - Requirements and guidance.
Kirk, B., Etnier, C., Kärrman, E., and Johnstone., S., (2005), "Methods for comparison of wastewater treatment options", Project No. WU-HT-03-33, Prepared for the National Decentralized Water Resources Capacity Development Project, Washington University, St. Louis, MO, by Ocean Arks International, Burlington, VT
Petit-Boix, A., Sanjuan-Delmás, D., Gasol, C.M., Villalba, G., Suárez-Ojeda, M.E., Gabarrell, X., Josa, A., and Rieradevall, J., (2014), "Environmental assessment of sewer construction in small to medium sized cities using life cycle assessment", Water Resources Management, 28(4), 979-997.
Piratla, K.R., Ariaratnam, S.T., and Cohen, A., (2011), ‘Estimation of CO2 emissions from the life cycle of a potable water pipeline project’, Journal of Management in Engineering, 28(1), 22-30.
Pre’ Consultants, (2014), SimaPro Database Manual. PRe’, 1–48.
Pré Consultants, (2000), Eco-indicator 99 Manual for Designers.
Roghani, B., (2013), "Estimating the Sewerage network performance based on value engineering and environmental issues", MSc. Thesis, School of Civil Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran.
Sanjuan-Delmás, D., Petit-Boix, A., Gasol, C.M., Villalba, G., Suárez-Ojeda, M.E., Gabarrell, X., Josa, A., and Rieradevall, J., (2014), "Environmental assessment of different pipelines for drinking water transport and distribution network in small to medium cities: a case from Betanzos, Spain", Journal of Cleaner Production, 66, 588-598.
Stokes, J., and Horvath, A., (2006), ‘Life cycle energy assessment of alternative water supply systems", International Journal of Life Cycle Assessment, 11(5), 335-343.
Stokes, J.R., and Horvath, A. (2009), "Energy and air emission effects of water supply", Environmental Science and Technology, 43(8), 2680-2687.
Vahidi, E., Jin, E., Das, M., Singh, M., and Zhao, F., (2016), “Environmental life cycle analysis of pipe materials for sewer systems”, Sustainable Cities and Society, 27, 67-174.