برآورد سرانه مصرف آب شرب: مطالعه موردی شهر اردکان

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 مدیر عامل/ تمدن کاریزی

2 تمدن کاریزی/مدیر پروژه

3 تمدن کاریزی/رییس هیات مدیره

چکیده

برآورد سرانه مصرف آب شرب: مطالعه موردی شهر اردکان

چکیده
ضرورت اعمال سیاست‌های مرتبط با مدیریت مصرف آب، موجب گردیده است تا انواع راهکارهایی که منجر به افزایش بهره‌وری آب می‌گردند، مورد بررسی قرار گیرند. یکی از این راهکارها بهره‌گیری از سامانه‌های جداسازی آب شرب از مصارف بهداشتی می‌باشد. در این راستا میزان سرانه آب شرب مصرفی نقش ویژه‌ای در طراحی‌های سامانه‌های تامین و توزیع آب شرب ایفا می‌نماید. با این وجود، به نظر می‌رسد بر اساس سوابق موجود هیچگونه مطالعه و بررسی میدانی در رابطه با تعیین سرانه مصرف آب شرب در ایران صورت نگرفته باشد. بنابراین اعداد و ارقام مورد اشاره در مراجع و گزارش‌های فنی، تنها وابسته به استاندارد وضع شده (نشریه شماره 3-117) و یا برگرفته از سایر مطالعات انجام شده در کشورهای مشابه از لحاظ اقلیمی و فرهنگی می‌باشد. در این پژوهش با بررسی‌های میدانی و آمارگیری از مشترکین شهر اردکان که آب شرب مصرفی خود را از جایگاه‌های عمومی برداشت آب تهیه می‌نمایند، اقدام به برآورد سرانه مصرف آب شرب شده است. در این راستا ابتدا، به بررسی‌ سوابق مطالعاتی در سطح بین المللی پرداخته، سپس یک روش‌شناسی به منظور تعیین نحوه آمارگیری و مطالعات میدانی تدوین و اجرا گردید. درنهایت داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و رقمی به‌عنوان سرانه آب شرب منطقه مورد مطالعه استخراج گردید.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، (1392)، "استاندارد طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی، نشریه 3-117 بازنگری اول، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، تهران، ایران.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت نیرو، (1371)، "مبانی و ضوابط طراحی طرح‌های آبرسانی شهری" نشریه 3-117، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، تهران، ایران.
Ershow, A.G., and Cantor, K.P., (1989), "Total water and tapwater intake in the United States: Population-based estimates of quantities and sources", National Cancer Institute, Bethesta MD., Order #263-MD-810264.
Gleick, P.H., (1996), "Basic water requirements for human activities: Meeting basic needs", Water International, 21(2), 83-92.
NAS, (1989), Committee on safe drinking water, Drinking Water and Health, Vol. 9. Washington DC: National Academy Press.
USDA, (1995), Food and nutrient intakes by individuals in the United States, United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service NFS Report No. 91-2.
U.S. EPA, (2000), Estimated per capita water ingestion in the United States, Office of Science and Technology, Office of Water, Washington, DC.
WHO, (2006), Guidelines for drinking-water quality: incorporating first addendum, World Health Organization, Vol. 1, Recommendations.