ارائه راهبردهای افزایش درآمد در شرکت آب و فاضلاب : مطالعه موردی آبفا مشهد

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 پژوهشگر جهاددانشگاهی خراسان رضوی

2 عضو هیات علمی

چکیده

کاهش درآمدها و زیاندهی، از مشکلات شرکتهای ارائه دهنده خدمات عمومی است، معمولاً دولت‌ها جبران این زیاندهی را انجام می-دهند که این امر در درازمدت تضعیف سیستم اقتصادی کشور را در پی دارد. شرکت آب و فاضلاب نیز، به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات، دچار زیان‌دهی شده و مسلماً به دنبال راهکارهایی جهت برون رفت از این حالت خواهد بود. تحقیق حاضر به دنبال ارائه راهکارهایی جهت افزایش درآمد در شرکت آب و فاضلاب مشهد، می‌باشد. در این راستا از روشSWOT بهره گرفته شده است. بدین منظور به کمک تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه با کارشناسان، ابتدا عوامل داخلی (IF) و خارجی (EF) موثر بر افزایش درآمد، شناسایی شده است و سپس به کمک روش مذکور، راهکارهایی در این راستا پیشنهاد شده است. نتایج تحقیق در سه دسته شامل «راهکارهای کاهش هزینه»، «راهکارهای افزایش درآمد از نظر فنی» و «راهکارهای افزایش درآمد از نظر نیروی انسانی»، دسته‌بندی شده است. مهمترین موارد دسته اول شامل؛ کنترل و بازرسی، مدیریت هزینه‌ها، کوتاه‌کردن انجام پروژه‌ها، تغییر نوع قرارداد با پیمانکاران می‌باشد. در دسته دوم عواملی شامل؛ تغییر نوع قرارداد قرائت کنتور، دریافت آب‌بها از همه محل‌ها برداشت، وصول سریعتر درآمدها، نظم سازمانی، اجرای روش‌های الکترونیکی و تکنولوژی‌ها جدید و نوین، هماهنگی با سایر نهادهای شهری، هماهنگی داخل سازمانی اشاره شده و در دسته سوم مهمترین موارد شامل؛ افزایش انگیزه در افراد برای بهبود بهره‌وری، اصلاح نظام توبیخ و تشویق کارکنان، جانمایی صحیح افراد در پست‌های واگذاری بر اساس شایسته‌سالاری، ذی نفع قراردادن پرسنل در افزایش درآمد شرکت، اشاره شده است.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


اعرابی، س.م.، (1385)، دستنامهبرنامه­ریزیاستراتژیک تهران،  انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
برایسون، ج.، (1381)، برنامه استراتژیک برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی، ترجمه عباس منوریان، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
پیرس، ر.، (1377)، برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه دکتر سهراب خلیلی شورینی، انتشارات یادواره کتاب.
فرهادیان، م. و ملاباشی، آ.، و شفیعی دستگردی، ا.، (1388)، "تجزیه و تحلیل هدر رفت آب در شرکت آب و فاضلاب نایین"، همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب.
مرادی­نژاد، ا.، نجاتی، غ. ، سلگی، م. ، و فرهادزاده، م.، (1388)، "کاهش آب بدون درآمد بر اساس نتایج بالانسینگ (Action Plan) در آب و فاضلاب استان مرکزی"، سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره­برداری، تهران، پژوهشگاه نیرو، 4-5 اسفند.
Abbott, M., Cohen, B., and Wang, W.Ch., (2012), “The performance of the urban water and wastewater sectors in Australia”, Utilities Policy, 20(1), 52-63.
Ferro, G., and Mercadier, A.C., (2016), “Technical efficiency in Chile's water and sanitation providers”, Utilities Policy, 43, 97-106.
Halla, F., (2007), “A SWOT analysis of strategic urban development planning: the case of Dar as Salaam city in Tanzania”, Habitual International, 31(1), 130-142.
Hipp, T., Trylyovska, M., Tsarynnyk, O., Sharkov, M., and Khachatryan, G., (2007), “Implemantation of a national finance strategy for the water supply and sanitation sector in Armenia Republic”, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Lee, Ch. H., and Yu, Y.H., (2011), “Service delivery comparisons on household connections in Taiwan's sewer public–private-partnership (PPP) projects”, International Journal of Project Management, 29(8), 1033-1043.
Markus, L., Jensenb, K., and Shivakoti, G., (2008), “Analysis of constraints and potentials for wastewater management in the coastal city of Manado, North Sulawesi, Indonesia”, Journal of Environmental Management, 88(4), 1141–1150.
Mugisha, S., (2013), “Applying incentives to increase revenue water in urban systems”, Journal of Water Supply, 62(5), 268-278.
Pinto, F.S., and Marques, R.C., (2015), “Tariff recommendations: A panacea for the Portuguese water sector”, Utilities Policy, 34, 36-44.
Reynaud, A., (2016), “Assessing the impact of full cost recovery of water services on European households”, Water Resources and Economics, 14, 65-78.
United States Agency for International Development (USAID), (2009), “Pricing of water and wastewater services in Amman and subsidy options; conceptual framework, recommendations and pricing model”, Amman Water Management Commercialization, Final Report.