کارایی حذف کدورت و برخی از فلزات سنگین آب توسط منعقد‏کننده پلی آلومینیوم کلراید در حضور کمک منعقد‏کننده های بنتونیت و پلی الکترولیت (مطالعه موردی: تصفیه خانه آب باباشیخعلی اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس کنترل کیفیت

چکیده

یکی از مراحل مهم در فرآیند حذف کدورت آب، استفاده از مواد منعقد‏‌کننده است. یکی از موادی که کاربرد مهمی دارد، پلی‌آلومینیوم‌کلراید (PAC) است که به‎منظور ته‌نشینی ذرات کلوییدی از آن استفاده می‌شود. استفاده از این ترکیب در فرآیند انعقاد به‎دلیل داشتن آلومینیوم، باعث باقی‎ماندن مقداری آلومینیوم در آب می‌شود. برای کاهش اثرات استفاده بیش از حد مجاز از پلی‌آلومینیوم‌کلراید می‌توان از کمک ‌منعقد‌کننده‌های طبیعی و مصنوعی کمک گرفت. در این مطالعه، اثر کمک‌ منعقدکننده‌های بنتونیت و پلی‌الکترولیت در حذف کدورت تصفیه‌خانه آب باباشیخعلی مورد تحقیق قرار گرفته است. نتایج نشان داد که pH بهینه برای حذف کدورت 8 و مقدار غلظت بهینه PAC در pH بهینه برابر mg/L 10 به‎دست آمد و در حضور بنتونیت و پلی‌الکترولیت، غلظت بهینه PAC به mg/L 4 کاهش یافته و راندمان حذف کدورت به 92% افزایش یافت. هم‎چنین نتایج نشان داد که از ترکیب PAC و پلی‌الکترولیت در کنار هم می‌توان برای کاهش غلظت فلزات سنگین آب ورودی استفاده کرد. بنابراین، مواد کمک ‌منعقد‌کننده بنتونیت و پلی‌الکترولیت می‌توانند به‏عنوان گزینه مناسبی در کنار پلی‌آلومینیوم‌کلراید برای حذف کدورت آب تصفیه‌خانه مورد استفاده قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها


بینا، ب.، شاهسونی، ع.، عسگری، غ.، و حسن زاده، ع.، (1386)، "مقایسه کارایی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی‌آلومینیوم‌کلراید در حذف کدورت آب"،  مجله آب و فاضلاب، 18(1)، 24-33.

ترابیان، ع.، و شاهوی، ش.، (1396)، "بررسی و مقایسه استانداردهای کیفی آب شرب ایران و استانداردهای معتبر جهانی"، نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، 2(2) ، 3-13.

شایسته، ک.، کوهی، ب.، حسنوند، ح.، و یاری، و.، (1391)، "بررسی تأثیر پارامترهای موثر بر فرآیند انعقاد"، چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران.

عروجی، ن.، تکدستان، ا.، کارگری، ع.، و رئیسی، غ.، (1391)، "کارایی کیتوزان به همراه پلی‎آلومینیوم‎کلراید در حذف کدورت از آب ورودی به تصفیه‎خانه اهواز"، مجله آب و فاضلاب، 23(4)، 77-70.

Asrafuzzaman, M.D., Fakhruddin, A.N.M., and Alamgir, H., (2011), “Reduction of turbidity of water using locally available natural coagulants”, International Scholarly Research Network, Vol. 2011, Article ID. 632189, 6.

Daryabeigi Zand, A., and Hoveidi, H., (2015), “Comparing Aluminium Sulfate and Poly-Aluminium Chloride (PAC) performance in turbidity removal from synthetic water”, Journal of Applied Biotechnology Reports, 2(3), 287-292.

Kaggwa, R.C., Mulalelo, C.I., Denny, P., and Okurut, T.O., (2001), “The impact of alum discharges on a natural tropical wetland in Uganda”, Water Research, 35(3), 795-807.

Kawamura, S., (1991), “Effectiveness of natural polyelectrolytes in water treatment”, Journal of the American Water Works Association, 83(10), 88-91.

Mehdinejad, M.H., Alimohammadi, N., Arbabmojeni, N., Soltani, A., and Amanbaei, A., (1393), “Residual Aluminum from application of Alum and Polyaluminum Chloride in removal of turbidity from turbid water”, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 16(11), 82-88.

Sanghi, R., Bhattacharya, B., Dixit, A., and Singh, V., (2006), “Ipomoea dasysperma seed gum: An effective natural coagulant for the decolorization of textile dye solutions”, Journal of Environmental Management, 81(1), 36-41.

Shen, Y.H., (2005), “Treatment of low turbidity water by sweep coagulation using bentonite”, Journal of Chemical Technology and Biotechnology: International Research in Process, Environmental and Clean Technology, 80(5), 581-586.

Takdastan, A., Jaafarzadeh, N., Hormozi Nejad, M., and AhmadiMoghadam, M., (2012), “Comparison of lime and bentonite efficiency in orthophosphate removal from influent of secondary clarifier in west wastewater treatment plant of Ahvaz”, Journal of Health, 4(1), 68-76.

Wu, Z., Zhang, X., Pang, J., Li, J., Li, J., and Zhang, P., (2020), “High-poly-aluminum chloride sulfate coagulants and their coagulation performances for removal of humic acid”, Royal Society of Chemistry Advances, 12(10), 7155-7162.

بینا، ب.، شاهسونی، ع.، عسگری، غ.، و حسن زاده، ع.، (1386)، "مقایسه کارایی عصاره دانه مورینگا اولیفرا و پلی‌آلومینیوم‌کلراید در حذف کدورت آب"،  مجله آب و فاضلاب، 18(1)، 24-33.
ترابیان، ع.، و شاهوی، ش.، (1396)، "بررسی و مقایسه استانداردهای کیفی آب شرب ایران و استانداردهای معتبر جهانی"، نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، 2(2) ، 3-13.
شایسته، ک.، کوهی، ب.، حسنوند، ح.، و یاری، و.، (1391)، "بررسی تأثیر پارامترهای موثر بر فرآیند انعقاد"، چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران.
عروجی، ن.، تکدستان، ا.، کارگری، ع.، و رئیسی، غ.، (1391)، "کارایی کیتوزان به همراه پلی‎آلومینیوم‎کلراید در حذف کدورت از آب ورودی به تصفیه‎خانه اهواز"، مجله آب و فاضلاب، 23(4)، 77-70.
Asrafuzzaman, M.D., Fakhruddin, A.N.M., and Alamgir, H., (2011), “Reduction of turbidity of water using locally available natural coagulants”, International Scholarly Research Network, Vol. 2011, Article ID. 632189, 6.
Daryabeigi Zand, A., and Hoveidi, H., (2015), “Comparing Aluminium Sulfate and Poly-Aluminium Chloride (PAC) performance in turbidity removal from synthetic water”, Journal of Applied Biotechnology Reports, 2(3), 287-292.
Kaggwa, R.C., Mulalelo, C.I., Denny, P., and Okurut, T.O., (2001), “The impact of alum discharges on a natural tropical wetland in Uganda”, Water Research, 35(3), 795-807.
Kawamura, S., (1991), “Effectiveness of natural polyelectrolytes in water treatment”, Journal of the American Water Works Association, 83(10), 88-91.
Mehdinejad, M.H., Alimohammadi, N., Arbabmojeni, N., Soltani, A., and Amanbaei, A., (1393), “Residual Aluminum from application of Alum and Polyaluminum Chloride in removal of turbidity from turbid water”, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 16(11), 82-88.
Sanghi, R., Bhattacharya, B., Dixit, A., and Singh, V., (2006), “Ipomoea dasysperma seed gum: An effective natural coagulant for the decolorization of textile dye solutions”, Journal of Environmental Management, 81(1), 36-41.
Shen, Y.H., (2005), “Treatment of low turbidity water by sweep coagulation using bentonite”, Journal of Chemical Technology and Biotechnology: International Research in Process, Environmental and Clean Technology, 80(5), 581-586.
Takdastan, A., Jaafarzadeh, N., Hormozi Nejad, M., and AhmadiMoghadam, M., (2012), “Comparison of lime and bentonite efficiency in orthophosphate removal from influent of secondary clarifier in west wastewater treatment plant of Ahvaz”, Journal of Health, 4(1), 68-76.
Wu, Z., Zhang, X., Pang, J., Li, J., Li, J., and Zhang, P., (2020), “High-poly-aluminum chloride sulfate coagulants and their coagulation performances for removal of humic acid”, Royal Society of Chemistry Advances, 12(10), 7155-7162.