بررسی کارآیی کمک منعقدکننده طبیعی کتیرا به همراه پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت و باکتری‎های کلیفرم ازآب رودخانه کارون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت آب و فاضلاب ایلام

2 استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

3 اهواز- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-دانشکده بهداشت- گروه مهندسی بهداشت محیط

4 دانشکده شیمی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

فرآیندهای متداول تصفیه آب شامل آشغال‎گیری، انعقاد، لخته‏سازی، ته‏نشینی، صاف‏سازی و گندزدایی است. بسیاری از منعقد‏کننده‎ها به‎طور گسترده‎ای در فرآیندهای تصفیه آب متداول استفاده می‎شوند. این مواد را می‎توان به منعقد‏کننده‎های غیر‏آلی و آلی طبقه‏بندی کرد. در سال‎های اخیر تحقیقات زیادی در مورد منعقد‏‏کننده‎‎های طبیعی انجام شده است. در این مطالعه کتیرا به‏عنوان کمک منعقد‏‏کننده طبیعی به‎همراه پلی آلومینیم کلراید (PAC) برای حذف کدورت و باکتری‎های کلیفرم از آب رودخانه کارون مورد ارزیابی قرارگرفت. کتیرا صمغی است که از گون استخراج می‎شود. طبق نتایج این مطالعه، افزودن کتیرا به‏عنوان کمک منعقد‏کننده روند عملکرد را بهبود بخشید و مشاهدات نشان داد که استفاده از کتیرا به‎همراه PAC موجب تشکیل ذرات بزرگتر و افزایش نرخ ته‏نشینی می‎شود. در مجموع این مطالعه نشان داد که دوز 06/0 میلی‏گرم در لیتر کتیرا به‏عنوان کمک منعقد‏‏کننده به‎همراه 15 میلی‏گرم در لیتر ماده منعقد‏کننده PAC در کدورت بالا (NTU 480-500) بهترین عملکرد را در کاهش کدورت و کلیفرم کل دارد.

کلیدواژه‌ها


چالکش ‌امیری، م.، (1395)، اصول تصفیه آب، انتشارات ارکان دانش.

ذهب صنیعی، ا.، (1370)، روشهای تصفیه آب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. اصفهان، ایران.

زرگران، ع.، محمدی‎فر، م.، و بلاغی، س.، (1387)، "مقایسه برخی ترکیبات شیمیایی و ویژگی‎های رئولوژیک صمغ کتیرای ایرانی تراویده از دو گونه گون A.floccosus و A. rahensis"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 4، 9-17.

سازمان استاندارد ایران (1389)، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب شرب، تهران، ایران.

صالحی‌سورمقی، م.، (1385)، گیاهان دارویی و گیاه‌درمانی، انتشارات دنیای تغذیه، تهران، ایران.

صمصام‌شریعت، ه.، و معطر، ف.، (1383)، گیاهان و داروهای طبیعی، انتشارات روزبهان، اصفهان، ایران.

عروجی، ن.، تکدستان، ا.، کارگری، ع.، و رئیسی، غ.، (1391)، "کارایی کیتوزان به‎همراه پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت از آب ورودی به تصفیه‎خانه آب اهواز"، مجله آب و فاضلاب، 23(4)، 70-77. 

علی‎پور، و بذرافشان، ا.، (1383)، تصفیه آب: اصول نظری و عملی بهرهبرداری از تاسیسات آب شرب، انتشارات دانش نما، اصفهان، ایران.

EPA, (1999), Turbidity through the treatment process, Guidance Manual Turbidity Provisions, United States Environmental Protection Agency.

Ravikumar, K., and Sheeja, A.K., (2012), "Water clarification using Moringa oleifera seed coagulant", International Conference on Green Technologies (ICGT), Trivandrum, India, pp. 64-70.

Letterman. R.D., and Driscoll, C.T., (1988), "Survey of residual aluminum in filtered water", Journal of the American Water Works Association, 80(4).154-158.

Montgomery, J.M., (2012), Water treatment principals and desing, 3th Edition, John Wiley, USA.

Ndabigengesere, A., Narasiah. K.S., (1998), "Quality of water treated by coagulation using Moringa oleifera seeds". Water Research, 32(3), 781-791.

Nonod, J., and Brault, J.L., (2014), Water treatment handbook, 7th Edition, Degremont, USA.

Okuda, T., Baes, A.U., Nishijima, W., and Okada, M, (1999), "Improvement of extraction method of coagulation active components from moringa oleifera seed", Water Research, 33(15), 3373-3378.      

Sanghi. R., Bhattacharya, B., Dixit, A., and Singh, V., (2006), "Ipomoea dasysperma seed gum: An effective natural coagulant for the decolorization of textile dye solutions", Journal of Environmental Management, 81(1), 36-41.

Shi, B., Li., G., Wang, D., Feng, C., and Tang, H., (2007), "Removal of direct dyes by coagulation: The performance of preformed polymeric aluminum species", Journal of Hazardous Materials, 143(1-2), 567-574.

Trease, G.E., (1971), Pharmacognosy, Bailliere Tindal, London, pp. 448-544.

WHO, (2007), Guidelines for drinking water quality, V.2, 2th Edition, World Health Organ, Geneva.

چالکش ‌امیری، م.، (1395)، اصول تصفیه آب، انتشارات ارکان دانش.
ذهب صنیعی، ا.، (1370)، روشهای تصفیه آب، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. اصفهان، ایران.
زرگران، ع.، محمدی‎فر، م.، و بلاغی، س.، (1387)، "مقایسه برخی ترکیبات شیمیایی و ویژگی‎های رئولوژیک صمغ کتیرای ایرانی تراویده از دو گونه گون A.floccosus و A. rahensis"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 4، 9-17.
سازمان استاندارد ایران (1389)، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب شرب، تهران، ایران.
صالحی‌سورمقی، م.، (1385)، گیاهان دارویی و گیاه‌درمانی، انتشارات دنیای تغذیه، تهران، ایران.
صمصام‌شریعت، ه.، و معطر، ف.، (1383)، گیاهان و داروهای طبیعی، انتشارات روزبهان، اصفهان، ایران.
عروجی، ن.، تکدستان، ا.، کارگری، ع.، و رئیسی، غ.، (1391)، "کارایی کیتوزان به‎همراه پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت از آب ورودی به تصفیه‎خانه آب اهواز"، مجله آب و فاضلاب، 23(4)، 70-77. 
علی‎پور، و بذرافشان، ا.، (1383)، تصفیه آب: اصول نظری و عملی بهرهبرداری از تاسیسات آب شرب، انتشارات دانش نما، اصفهان، ایران.
EPA, (1999), Turbidity through the treatment process, Guidance Manual Turbidity Provisions, United States Environmental Protection Agency.
Ravikumar, K., and Sheeja, A.K., (2012), "Water clarification using Moringa oleifera seed coagulant", International Conference on Green Technologies (ICGT), Trivandrum, India, pp. 64-70.
Letterman. R.D., and Driscoll, C.T., (1988), "Survey of residual aluminum in filtered water", Journal of the American Water Works Association, 80(4).154-158.
Montgomery, J.M., (2012), Water treatment principals and desing, 3th Edition, John Wiley, USA.
Ndabigengesere, A., Narasiah. K.S., (1998), "Quality of water treated by coagulation using Moringa oleifera seeds". Water Research, 32(3), 781-791.
Nonod, J., and Brault, J.L., (2014), Water treatment handbook, 7th Edition, Degremont, USA.
Shi, B., Li., G., Wang, D., Feng, C., and Tang, H., (2007), "Removal of direct dyes by coagulation: The performance of preformed polymeric aluminum species", Journal of Hazardous Materials, 143(1-2), 567-574.
Trease, G.E., (1971), Pharmacognosy, Bailliere Tindal, London, pp. 448-544.
WHO, (2007), Guidelines for drinking water quality, V.2, 2th Edition, World Health Organ, Geneva.