راهبردها و سیاست‌های توسعه فناوری‌های تصفیه فاضلاب در ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 پژوهشکده مهندسی هیدرولیک و محیط‌های آبی، موسسه تحقیقات آب، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات آب و فاضلاب، موسسه تحقیقات آب، تهران، ایران

چکیده

طراحی و ترویج روش‌های نوین و برخوردار از راه‎کارهای علمی و فناورانه، به‎روز و بومی شده می‌تواند در مدیریت کارآمد صنعت تصفیه فاضلاب و نیز دستیابی به توسعه پایدار مؤثر واقع شود. در این راستا قوانین و سیاست‌های کنونی، بعضاً کارایی لازم را نداشته و یا منتهی به نتایج مطلوب نشده است. از این‎رو تهیه یک سند راهبردی بالادستی، به‎ویژه در حوزه تخصصی توسعه فناوری‌های تصفیه فاضلاب، با درنظر گرفتن کلیه فرصت‌ها و چالش‌های موجود می‌تواند خلأها را شناسایی نموده و برای مرتفع ‌نمودن آن‎ها، ترتیبی اتخاذ نماید تا اقدامات لازم‌الاجرا به دستگاه‌های ذیربط ارجاع شود. در این تحقیق ضمن آینده‌پژوهی در خصوص توسعه فناوری‌های تصفیه فاضلاب به چشم‌اندازپردازی و تعیین شاخص‌های کمی تا 20 سال آینده با استفاده از نظرات 58 نفر از مدیران بخش آب و فاضلاب کشور،‌ خبرگان صنعت و اساتید دانشگاه ذیل جلسات کمیته فنی و راهبری پرداخته شد. مبنای تدوین اقدامات و سیاست‌های موردنیاز در این پژوهش، نظام نوآوری فن‌آورانه مبتنی بر مولفه‌هایی برای توسعه، انتشار و بهره‌برداری از فن‌آوری بوده است. در این تحقیق ضمن احصای چالش‌های توسعه فناوری فاضلاب در کشور به تبیین سیاست‌های مربوطه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، (1398)، سالنامه آماری سال 1398صنعت آب و فاضلاب - بخش شهری، دفتر برنامه‌ریزی و بودجه معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، Viewed 3 Jan 2022, https://www.nww.ir/statistics-and-information.

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، (1398)، سالنامه آماری سال 1398 صنعت آب و فاضلاب - بخش روستایی، دفتر برنامه‌ریزی و بودجه معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، Viewed 3 Jan 2022, https://www.nww.ir/statistics-and-information.

سازمان حفاظت از محیط زیست، (1373)، استانداردهای خروجی فاضلاب به استناد ماده 5 آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب، Viewed 3 Jan 2022, https://wsm.doe.ir/portal/home/?114886/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، (1397)، برنامه تفصیلی بخش آب و آبفا جهت ارائه به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، Viewed 3 Jan 2022, https://www.moe.gov.ir/Rules_and_Regulations_Issue/Water_and_Wastewater?page=3

مرکز آمار ایران، (1399)، ویژگیهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی کلان شهرها براساس سرشماری سال‌های ۱۳۹۰و ۱۳۹۵، انتشارات مرکز آمار ایران، 142 صفحه.

 Act, Environmental Protection, (2002). Standards for effluent discharge regulations, General Notice No. 44 of 2003.

Angelakis, A.N., and Snyder, S.A., (2015), “Wastewater treatment and reuse: Past, present, and future”, Water 7(9), 4887-4895.

Arslan-Alaton, I., Tanik, A., Ovez, S., Iskender, G., Gurel, M., and Orhon, D., (2007), “Reuse potential of urban wastewater treatment plant effluents in Turkey: A case study on selected plants”, Desalination, 215(1-3), 159-165.

Dalahmeh, S., and Baresel, Ch., (2014), Reclaimed wastewater use alternatives and quality standards, From Global to Country Perspective: Spain Versus Abu Dhabi Emirate, IVL Rapport C 24, Swedish Environmental Research Institute, pp. 11-29.

Hekkert, M.P., and Negro, S.O., (2009), “Functions of innovation systems as a framework to understand sustainable technological change: Empirical evidence for earlier claims”, Technological Forecasting and Social Change, 76(4), 584-594.

Lu, X., Zhou, B., Vogt, R.D., Seip, H. M., Xin, Z., and Ekengren, Ö., (2016), “Rethinking China’s water policy: The worst water quality despite the most stringent standards”, Water International, 41(7), 1044-1048.

Margane, A., and Steinel, A., (2011), Special Report No. 4: Proposed national standard for treated domestic wastewater reuse for irrigation, German-Lebanese Technical Cooperation Project Protection of Jeita Spring.

Nayeb, H., Mirabi, M., Motiee, H., Alighardashi, A., and Khoshgard, A., (2019), “Estimating greenhouse gas emissions from Iran's domestic wastewater sector and modeling the emission scenarios by 2030”, Journal of Cleaner Production, 236(1), 117673.

Neczaj, E., and Grosser, A., (2018), “Circular economy in wastewater treatment plant: Challenges and barriers”, Proceedings, 2(11), 614.

Negro, S.O., Suurs, R.A., and Hekkert, M.P., (2008), “The bumpy road of biomass gasification in the Netherlands: Explaining the rise and fall of an emerging innovation system”, Technological Forecasting and Social Change, 75(1), 57-77.

Reardon, R., Davel, J., Baune, D., McDonald, S., Appleton, R., and Gillette, R., (2013), “Wastewater treatment plants of the future: Current trends shape future plans”, Florida Water Resources Journal, 1(5), 8-14.

Roeleveld, P., Roorda, J., and Schaafsma, M., (2010), NEWs, the Dutch roadmap for the WWTP of 2030, Publisher:  Amersfoort: STOWA.

Rotmans, J., Kemp, R., and Van Asselt, M., (2001), “More evolution than revolution: transition management in public policy”, Foresight, 3(1), 15-31.

Suurs, R.A., Hekkert, M.P., Kieboom, S., and Smits, R.E., (2010), “Understanding the formative stage of technological innovation system development: The case of natural gas as an automotive fuel”, Energy Policy, 38(1), 419-431.

Tong, T., and Elimelech, M., (2016), “The global rise of zero liquid discharge for wastewater management: Drivers, technologies, and future directions”, Environmental Science and Technology, 50(13), 6846-6855.

Ullah, A., Hussain, S., Wasim, A., and Jahanzaib, M., (2020), “Development of a decision support system for the selection of wastewater treatment technologies”, Science of The Total Environment, 731, 139158.

Zhang, Q.H., Yang, W.N., Ngo, H.H., Guo, W.S., Jin, P.K., Mawuli Dzakpasu, S.J. Yang, Qian Wang, X.C. Wang, and Dong Ao., (2016), “Current status of urban wastewater treatment plants in China”, Environment International, 92, 11-22.

Zhou, Y., Duan, N., Wu, X., and Fang, H., (2018), “COD discharge limits for urban wastewater treatment plants in China based on statistical methods”, Water, 10(6), 777.

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، (1398)، سالنامه آماری سال 1398صنعت آب و فاضلاب - بخش شهری، دفتر برنامه‌ریزی و بودجه معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، Viewed 3 Jan 2022, https://www.nww.ir/statistics-and-information.
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، (1398)، سالنامه آماری سال 1398 صنعت آب و فاضلاب - بخش روستایی، دفتر برنامه‌ریزی و بودجه معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، Viewed 3 Jan 2022, https://www.nww.ir/statistics-and-information.
سازمان حفاظت از محیط زیست، (1373)، استانداردهای خروجی فاضلاب به استناد ماده 5 آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب، Viewed 3 Jan 2022, https://wsm.doe.ir/portal/home/?114886/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، (1397)، برنامه تفصیلی بخش آب و آبفا جهت ارائه به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، Viewed 3 Jan 2022, https://www.moe.gov.ir/Rules_and_Regulations_Issue/Water_and_Wastewater?page=3
مرکز آمار ایران، (1399)، ویژگیهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی کلان شهرها براساس سرشماری سال‌های ۱۳۹۰و ۱۳۹۵، انتشارات مرکز آمار ایران، 142 صفحه.
 Act, Environmental Protection, (2002). Standards for effluent discharge regulations, General Notice No. 44 of 2003.
Angelakis, A.N., and Snyder, S.A., (2015), “Wastewater treatment and reuse: Past, present, and future”, Water 7(9), 4887-4895.
Arslan-Alaton, I., Tanik, A., Ovez, S., Iskender, G., Gurel, M., and Orhon, D., (2007), “Reuse potential of urban wastewater treatment plant effluents in Turkey: A case study on selected plants”, Desalination, 215(1-3), 159-165.
Dalahmeh, S., and Baresel, Ch., (2014), Reclaimed wastewater use alternatives and quality standards, From Global to Country Perspective: Spain Versus Abu Dhabi Emirate, IVL Rapport C 24, Swedish Environmental Research Institute, pp. 11-29.
Hekkert, M.P., and Negro, S.O., (2009), “Functions of innovation systems as a framework to understand sustainable technological change: Empirical evidence for earlier claims”, Technological Forecasting and Social Change, 76(4), 584-594.
Lu, X., Zhou, B., Vogt, R.D., Seip, H. M., Xin, Z., and Ekengren, Ö., (2016), “Rethinking China’s water policy: The worst water quality despite the most stringent standards”, Water International, 41(7), 1044-1048.
Margane, A., and Steinel, A., (2011), Special Report No. 4: Proposed national standard for treated domestic wastewater reuse for irrigation, German-Lebanese Technical Cooperation Project Protection of Jeita Spring.
Nayeb, H., Mirabi, M., Motiee, H., Alighardashi, A., and Khoshgard, A., (2019), “Estimating greenhouse gas emissions from Iran's domestic wastewater sector and modeling the emission scenarios by 2030”, Journal of Cleaner Production, 236(1), 117673.
Neczaj, E., and Grosser, A., (2018), “Circular economy in wastewater treatment plant: Challenges and barriers”, Proceedings, 2(11), 614.
Negro, S.O., Suurs, R.A., and Hekkert, M.P., (2008), “The bumpy road of biomass gasification in the Netherlands: Explaining the rise and fall of an emerging innovation system”, Technological Forecasting and Social Change, 75(1), 57-77.
Reardon, R., Davel, J., Baune, D., McDonald, S., Appleton, R., and Gillette, R., (2013), “Wastewater treatment plants of the future: Current trends shape future plans”, Florida Water Resources Journal, 1(5), 8-14.
Roeleveld, P., Roorda, J., and Schaafsma, M., (2010), NEWs, the Dutch roadmap for the WWTP of 2030, Publisher:  Amersfoort: STOWA.
Rotmans, J., Kemp, R., and Van Asselt, M., (2001), “More evolution than revolution: transition management in public policy”, Foresight, 3(1), 15-31.
Suurs, R.A., Hekkert, M.P., Kieboom, S., and Smits, R.E., (2010), “Understanding the formative stage of technological innovation system development: The case of natural gas as an automotive fuel”, Energy Policy, 38(1), 419-431.
Tong, T., and Elimelech, M., (2016), “The global rise of zero liquid discharge for wastewater management: Drivers, technologies, and future directions”, Environmental Science and Technology, 50(13), 6846-6855.
Ullah, A., Hussain, S., Wasim, A., and Jahanzaib, M., (2020), “Development of a decision support system for the selection of wastewater treatment technologies”, Science of The Total Environment, 731, 139158.
Zhang, Q.H., Yang, W.N., Ngo, H.H., Guo, W.S., Jin, P.K., Mawuli Dzakpasu, S.J. Yang, Qian Wang, X.C. Wang, and Dong Ao., (2016), “Current status of urban wastewater treatment plants in China”, Environment International, 92, 11-22.
Zhou, Y., Duan, N., Wu, X., and Fang, H., (2018), “COD discharge limits for urban wastewater treatment plants in China based on statistical methods”, Water, 10(6), 777.