بررسی تأثیر تهویه آدم روی ریزشی در کاهش خوردگی خط انتقال فاضلاب اصلی بتنی

نوع مقاله : یادداشت فنی (ترویجی)

نویسندگان

1 کارشناس بهره برداری و ویدئومتری، شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، اراک، ایران

2 رئیس اداره بهره برداری شبکه و خطوط انتقال فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

3 مدیر امور آب و فاضلاب اراک، شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

4 سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات، شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

چکیده

خوردگی یکی از مشکلات اصلی در بهره‌برداری از شبکه­های فاضلاب است. در برخی نقاط از شبکه­های فاضلاب­ مانند آدم­رو­های ریزشی شدت خوردگی در اثر تجمّع گاز سولفید هیدروژن قابل‌توجه است. در فاضلاب­رو اصلی بتنی شهر اراک که وظیفه آن انتقال فاضلاب شهر اراک به تصفیه‌خانه فاضلاب است شرایط خوردگی لوله فاضلاب­رو در مجاورت آدم­رو ریزشی خط انتقال فاضلاب صنایع با کمک یافته­های بازرسی داخلی تلویزیونی لوله بررسی شد. با توجه به مشاهده عیوب شدید خوردگی در آن، شدت گاز سولفید هیدروژن موردسنجش قرار گرفت. به‌منظور کاهش شدت گاز سولفید هیدروژن و رطوبت تاج لوله، لوله هواکش عمودی ولوله‌های تهویه اجرا و دوباره مقادیر گاز سولفید هیدروژن اندازه­گیری شد. مقادیر بیشینه و کمینه بعد از اجرای لوله هواکش عمودی و لوله‌های تهویه به‎ترتیب هرکدام به‎مقدار 9/11 و 09/9 درصد کاهش یافتند. با توجه به مشاهده وجود گاز سولفید هیدروژن در آدم­رو­­ها و به‌منظور بررسی اثر این گاز بر روی فلز نردبان آدم­رو­ها، آزمایش استحکام کششی آخرین پله نردبان آدم­رو ریزشی و آدم‌روهای بالادست و پایین‌دست آن انجام شد. مقایسه مقادیر تنش تسلیم نشان­دهنده تجمع گاز سولفید هیدروژن و وقوع پدیده تردی هیدروژنی در پله نردبان آدم­روها بود.

کلیدواژه‌ها


 
اشتهاردی‌ها، ح.، (1380)، "کنترل خوردگی فاضلاب­روهای بتنی درحال بهره­برداری"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، (1394)، دستورالعمل انجام عملیات ویدئومتری شبکه­های فاضلاب، ضابطه شماره 677، تهران، ایران.
عباس قربانی، م.، مشهدی، ا.، (1393)، "بررسی روش­های مهار سولفید هیدروژن در صنعت نفت و گاز"، نشریه مهندسی گاز ایران، 1(2)، 24-31
Apgar, D., Witherspoon, J., and Easter, C., (2008), Minimization of odors and corrosion in collection systems, Water Environment Research Foundation, Alexandria, VA.
Bowker, R., Audibert, G., Shah, H., and Webster, N., (1992), Detection, control, and correction of hydrogen sulfide corrosion in existing wastewater systems, Office of Wastewater Enforcement and Compliance, Office of Water, Washington, DC.
Parande, A., Ramsamy, P., Ethirajan, S., Rao, C., and Palanisamy, N., (2006), "Deterioration of reinforced concrete in sewer environments",  Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Municipal Engineer, Thomas Telford Ltd, pp. 11-20.
Sorensen, H., Joyce, J., Fallara, C.T., (2000), "Odor control for large diameter deep sewer tunnels, The City of Columbus Ohio", Proceedings of the Water Environment Federation,pp.154-179.
Vollertsen, J., Nielsen, A.H., Jensen, H.S., Wium-Andersen, T., and Hvitved-Jacobsen, T., (2008), "Corrosion of concrete sewers, the kinetics of hydrogen sulfide oxidation", Science of the Total Environment, 394, 162-170.
Zhang, W., Zhu, D.Z., Rajaratnam, N., Edwini-Bonsu, S., Fiala, J., Pelz, W., (2016), "Use of air circulation pipes in deep dropshafts for reducing air induction into sanitary sewers", Journal of Environmental Engineering, 142, 04015092.
Zheng, S., Qi, Y., Chen, C., Li, S., (2012), "Effect of hydrogen and inclusions on the tensile properties and fracture behaviour of A350LF2 steels after exposure to wet H2S environments", Corrosion Science, 60, 59-68.