بررسی مقدار سرانه مصرف شبانه آب خانگی درکشورهای مختلف

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌ زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 Vafadar St, Tehranpars 4 Sq, Tehran, Iran

3 مهندسی عمران- آب، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین روش‌های پایش و اندازه‌گیری مقدار نشت در شبکه‌های توزیع آب، تحلیل جریان حداقل شبانه در مناطق ایزوله شده است. تخمین مقدار نشت شبانه در هر ایزوله، با کسر مقدار مصرف مجاز شبانه از جریان حداقل شبانه به‎دست می‌آید. لذا مقدار مصرف شبانه مشترکین خانگی از مهم‌ترین پارامترهای تأثیرگذار در تعیین مقدار نشت است. با توجه به تفاوت‌های اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور ممکن است مقدار مصرف‎های شبانه خانگی در مناطق و کشورهای مختلف، متفاوت باشد؛ بنابراین در تعیین میزان تلفات فیزیکی شبکه به کمک تحلیل حداقل جریان شبانه، اطلاع از مقادیر صحیح مصرف شبانه خانگی و استفاده از تکنیک‌های مناسب تحلیل آن ضروری است. مقاله حاضر مروری بر مطالعات انجام شده به‎منظور تعیین مصرف شبانه آب مشترکین خانگی در کشورهای مختلف و آشنایی با روش‌ها و هم‎چنین عوامل مؤثر بر میزان آن دارد. این مقاله می‌تواند مورد استفاده متخصصان و پژوهشگران حوزه نشت در شبکه‌های آب‌رسانی قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


 
معاونت‌ برنامه‌ریزی ‌و ‌نظارت ‌راهبردی‌ ریاست‌ جمهوری- امور نظام‌ فنی، (1391)، راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن، نشریه 556، وزارت نیرو، دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا.
مالمیر، ج.، (1390)، "بررسی میدانی مصرف شبانه آب مشترکین خانگی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی روستای خلازیر - شهرستان تهران)"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
Amoatey, P. K., Minke, R., and Steinmetz, H., (2014), “Leakage estimation in water networks based on two categories of night-time users: A case study of a developing country network”, Water Science and Technology: Water Supply, 14(2), 329-336. 
Creasey, J., Joy, J., and Oakes, A., (1996), Direct assessment of district leakage levels, water research centre. Report No. PT 1097. United Kingdom.
Fanner, P., Davis, S., Hoogerwerf, T., Liemberger, R., Sturm, R., and Thornton, J., (2008), Leakage management technologies, Water Environment Research Foundation.
Fantozzi, M., and Lambert, A., (2012), “Residential night consumption-assessment, choice of scaling units and calculation of variability”, Proceedings of the IWA Water Loss Conference, Manila, Philippines, pp. 26-29.
Farley, M., and Trow, S., (2007), Losses in water distribution networks, UK: IWA Publishing.
Hunaidi, O., (2010), “Leakage management for water distribution infrastructure, Report 1: Results of DMA experiments in Regina, SK”, National Research Council Canada, June.
Hunaidi, O., and Brothers, K., (2007), “Night flow analysis of pilot dmas in ottawa”, In Proceedings of the Water Loss Specialist Conference, Canada, pp. 32-46.
Industry, U. K. W., (1994), Managing leakage report e: Interpreting measured night flows, WRc plc/Water Service Association/Water Companies Association, Swindon, UK.
Islam, M. S., (2005), Analysis and management of leakage in a selected area of bangkok water distribution network, Asian Institute of Technology.
Kingdom, B., Liemberger, R., and Marin, P., (2006), “The challenge of reducing non-revenue water (NRW) in developing countries: How the private sector can help”, Water Supply and Sanitation Sector Board Discussion, No. 8.
Thornton, J., Sturm, R., and Kunkel, G., (2008), Water loss control, 2nd Edition, New York: McGraw-Hill Education.