تاثیر انگیزه کارکردی و لذت‎جویانه بر تسهیم دانش سازمانی (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران)

نوع مقاله : مقالات علمی

نویسندگان

1 تهران.سعادت آباد خیابان علامه طباطبایی شمالی پلاک دان

2 سازمان آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر انگیزه کارکردی و لذت‎جویانه بر تسهیم دانش سازمانیاز طریق شبکه­های اجتماعی در شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران است. روش پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‎ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مدیران و کارکنان شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران به‎تعداد 515 نفر است. روش نمونه‎گیری، طبقه­ای و حجم نمونه نیز براساس فرمول کوکران برابر با 220 نفر تعیین شد. برای جمع‎آوری داده­ها، از پرسش‎نامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسش‎نامه با استفاده از نظر خبرگان سازمانی و هم‎چنین پایایی آن به‎وسیله آلفای کرونباخ به‎تایید رسید. به‎منظور تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده از نرم‎افزار Smart PLS که ازجمله نرم‎افزارهای نسل دوم معادلات ساختاری است، استفاده شد. نتایج به‎دست آمده حاکی‎از این است که برای تسهیم دانش بیرونی و درونی از طریق شبکه‎های اجتماعی سازمانی، داشتن انگیزه کارکردی و لذت‎جویانه نیاز است. هم‎چنین به‎منظور تسهیم دانش درونی دانش، انگیزه کارکردگرایانه مطرح است.   

کلیدواژه‌ها


 
پیراسته، ع.، (1392)، "بررسی و تبیین نقش علّی مدیریت دانش در اثربخشی سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران)"، مدیریت فردا، 13(38)، 5-22.
صیاف، ل.، (1395)، "آسیب‎شناسی استفاده از شبکه­های اجتماعی در تسهیم دانش در سازمان"، دومین همایش ملی پژوهش‎های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری، دانشگاه جامع علمی کاربردی، تهران، 1-7.
رضوانی، م.، محمدیون، ر.، و ناصری‎زاده، ا.، (1396)، "بررسی نقش تسهیم دانش از طریق شبکه­های اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمانی"، همایش بینالمللی مدیریت در عصر دانش، دانشگاه تهران 1-8.  محل
یونسی، ا.، (1395)، "بررسی نقش تسهیم دانش در شبکه­های اجتماعی در توسعه سازمانی"، دومین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، 1-13. 
Aboelmaged, M.G., (2018), “Knowledge sharing through enterprise social network (ESN) systems: Motivational drivers and their impact on employees’ productivity”, Journal of Knowledge Management, 22(2), 362-383.
Blackwell, R.D., Miniard, P.W., and Engel, J.F., (2013), Consumer behavior, 10th Edition, Mason, OH: Thompson.
Bergman, J., Jantunen, A., and Saksa, J.M., (2004), "Managing knowledge creation and sharing – scenarios and dynamic capabilities in inter‐industrial knowledge networks", Journal of Knowledge Management, 8(6), 63-76
Briones, R.L., Kuch, B., Liu, B.F., Jin, Y., (2011), “Keeping up with the digital age: How the American Red Cross uses social media to build relationships”, Public Relations Review, 37(1), 37-43.
Carpenter, M.A., (2008), “The implications of strategy and social context for the relationship between top management team heterogeneity and fi rm performance”, Strategic Management Journal, 23(3), 275-84.
Chang, I., Liu, C., and Chen, K., (2014), “The effects of hedonic/utilitarian expectations and social
influence on continuance intention to play online games”, Internet Research, 24(1), 21-45.
Chen, P.T., and Kuo, S.C., (2017), "Innovation resistance and strategic implications of enterprise social media websites in Taiwan through knowledge sharing perspective", Technological Forecasting and Social Change, 118, 1-15
Chu, W., Roh, M., and Park, K., (2015), “The effect of the dispersion of review ratings on evaluations of hedonic versus utilitarian products”, International Journal of Electronic Commerce, 19(2), 95-125.
Davenport, T.H., Harris, J.G., Long, D.W.D., and Jacobson, A.L., (2001), “Data to knowledge to results: Building an analytic capability”, California Management Review, 43(2), 117-138.
Dass, K., and Peineks, V., (2000), “Research trends in knowledge management: Analyzing the past and predicting the future”, Information Systems Management, 28(1), 43-56
Denga, X., and Chib, L., (2015), “Knowledge boundary spanning and productivity in information systems support community”, Decision Support Systems, 80, 14-26.
Dunn, B.J., (2010), “Best buy's CEO on learning to love social media”, Harvard Business Review, 43.
Engler, T., Paul, A., and Fayzimurodova, U., (2015), “Initial and continued knowledge contribution”, Twenty-Third European Conference on Information Systems (ECIS), Münster, Germany.
Grant, S., (2016), “Classifying emerging knowledge sharing practices and some insights into antecedents to social networking: A case in insurance”, Journal of Knowledge Management, 20(5), 898-917.
Grant, R.M., (1996), “Toward a knowledge-based theory of the firm”, Strategic Management Journal, 17(Winter Special Issue), 109-122.
Hemsley, J., and Mason, R.M., (2012), “Knowledge and knowledge management in the social media age”, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 23(1-2), 138-167.
Huang, S.-Y., Lai, H.-M., and Chou, Y.-C., (2005), “The determinants of knowledge sharing intention in professional virtual communities: An integrative model”, PACIS 2005, 14th Pacific Asia Conference on Information Systems, 1492-1503
Huston, T.L., (2000), “The social ecology of marriage and other intimate unions”, Journal of Marriage and Family62(2), 298-320.
Kuegler, M., Smolnik, S., and Kane, G., (2015), “Hat’s in IT for employees? Understanding the relationship between use and performance in enterprise social software”, Journal of Strategic Information Systems, 24(2), 90-112.
Kwahk, K. Y., and Park, D.H., (2016), “The effects of network sharing on knowledge-sharing activities and job performance in enterprise social media environments”, Computers in Human Behavior, 55, 826-839.
Kim, B., and Han, I., (2011), “The role of utilitarian and hedonic motivations and their antecedents in a mobile data service environment”, Expert Systems with Applications, 38(3), 2311-2318.
Ipe, M., (2003), “Knowledge sharing in organizations: A conceptual framework”, Human Resource Development Review, 2(4), 337-359.
Jeon, S., Kim, Y.G., and Koh, J., (2011), “An integrative model for knowledge sharing in communities-of-practice”, Journal of Knowledge Management, 15(2), 251-269.
Kallio, H., (2014), “A framework for dealing with fundamental knowledge problems through social media”, VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, 44(4), 558-578.
Khalifa, M., Liu, V., (2003), “Determinants of successful knowledge management programs”, Electronic Journal on Knowledge Management, 1(2), 12-103.
Kwan, M.M., and Balasubramanian, P., (2003), “Process-oriented knowledge management: A case study”, Journal of the Operational Research Society, 54, 204-211
Majchrzak, A., Faraj, G., Kane, B., and Azad, B., (2013), “The contradictory influence of social media affordances on online communal knowledge sharing”, Journal of Computer-Mediated Communication, 19(1), 38-55.
Moffett, S., McAdam, R., and Parkinson, S., (2003), “An empirical analysis of knowledge management applications”, Journal of Knowledge Management, 23 (3), 6-26.
Panahi, S., Watson, J., and Partridge, H., (2016), “Conceptualising social media support for tacit knowledge sharing: Physicians’ perspectives and experiences”, Journal of Knowledge Management, 20(2), 344-363.
Parveen, F., Jaafar, N.I., and Ainin, S., (2015), “Social media usage and organizational performance: Reflections of Malaysian social media managers”, Telematics and Informatics, 32(1), 67-78.
Parter, E.W.T., (2008), “Evaluation of knowledge management tools using AHP”, Expert Systems with Applications, 29(4), 889-899. 
Ponis, A., Buch, R., and Kuvaas, B., (2009), “Knowledge donating and knowledge collecting: The moderating roles of social and economic LMX”, Leadership and Organization Development Journal, 36(1), 35-53.
Sigala, M., and Chalkiti, K., (2015), “Knowledge management, social media and employee creativity”, International Journal of Hospitality Management Manufacturing Technology Management, 15(5), 402-409.
Van den Hooff, B., and Huysman, M., (2009), “Managing knowledge sharing: Emergent and engineering approaches”, Information and Management, 46(1), 1-8.
Wang. W.Y.C., Pauleen, D.J., Zhang, T., (2016), “How social media applications affect B2B communication and improve business performance in SMEs”, Industrial Marketing Management, 54(April), 4-14.
Wagner, C., and Bolloju, N., (2005), “Supporting knowledge management in organizations with conversational technologies: Discussion forums, weblogs, and wikis”, Journal of Database Management, 16(2), I.
Wilison, N., and Assie, P., (1999). “Designing business benefits from knowledge management”, In: Despres, C., and Chauvel, D., (eds.), The Present and the Promise of Knowledge Management, Boston, MA: Butterworth-Heinemann, 171-194.