تدوین برنامه راهبردی شرکت‌های آب منطقه‌ای (مطالعه موردی: شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غربی)

نوع مقاله: مقالات علمی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه مهندسی صنایع-دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی ارومیه- ارومیه- ایران

10.22112/jwwse.2019.129932.1086

چکیده

تغییر و تحولات فناوری، اقتصادی و اجتماعی موجب شده که مدیران سازمان‌ها، مطالعه محیط پیرامونی و تغییرات آینده را در زمره مهم‌ترین وظایف خود قرار دهند. در این راستا، مدیران باید با استفاده از روش‌ها و فنون کارآمد بتوانند با درنظر گرفتن تمامی عوامل به بهترین وجه، شرکت را در جهت دستیابی به اهداف آن هدایت و اداره نمایند. یکی از کارآمدترین روش‌ها، تدوین برنامه‌ریزی راهبردی است. این تحقیق به تدوین برنامه‌ریزی راهبردی برای شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با استفاده از یک چارچوب جامع تدوین استراتژی پرداخته‌ است. این چارچوب شامل چهار مرحله شروع، ورودی، مقایسه و تطبیق است که اطلاعات مربوط به نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از طریق پرسشنامه از مدیران و کارشناسان این سازمان به‌دست‌آمده است. پس از تحلیل در پایان این مراحل، استراتژی‌های استخراج‌شده از ماتریس  SWOTرتبه‌بندی و راه‎کارهای اجرایی برای آن‌ها ارائه شده است. همچنین از مدل استراتژیک SOAR که ترکیبی از مدل SWOT و دیدگاه مثبت‌شناسی است، برای برنامه‌ریزی راهبردی استفاده شده که تحقق استاندارد‌‌های زیست‌محیطی بر اساس معیار‌های جهانی، پایداری در حفظ سطح کشت در استان، رشد بهره‌وری منابع آب و تأسیسات به‌صورت مستمر سالانه و پیشگیری از بیابان‌زایی از نتایج تحلیل این مدل است. به‎ترتیب اولویت،‌ استراتژی‌های سازمان عبارتند از: 1- مدیریت منابع آبی در دسترس در حوضه‌های اطراف؛ 2- افزودن محصولات و خدمات جدید ولی مرتبط با محصولات و خدمات کنونی؛ 3- انتخاب شرکای اقتصادی به‌منظور مشارکت در بهره‌برداری و احداث؛ 4- اقتصادی کردن پروژه‌های در دست واگذاری برای جذب سرمایه.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1398
  • تاریخ پذیرش: 28 اردیبهشت 1398