علوم و مهندسی آب و فاضلاب (JWWSE) - اهداف و چشم انداز