اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسعود تابش

مهندسی عمران منابع آب استاد، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی ، دانشگاه تهران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/mtabesh
mtabeshut.ac.ir
02166498981

h-index: Scopus: 18  

سردبیر

دکتر حمیدرضا صـفوی

مهندسی عمران- مدیریت منابع آب استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

www.hasafavi.iut.ac.ir
hasafavicc.iut.ac.ir
03113913826

اعضای هیات تحریریه

دکتر مسعود تابش

مهندسی عمران منابع آب استاد، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی ، دانشگاه تهران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/mtabesh#activity-13
mtabeshut.ac.ir
021-61112258

h-index: Scopus: 18  

دکتر علی ترابیان

دانشکده محیط زیست استاد، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/atorabi/?lang=fa-ir
atorabiut.ac.ir
021-61113184

دکتر افشـین تکدسـتان

مهندسی محیط زیست استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

fhealth.ajums.ac.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=4982&Site=fhealth.ajums.ac&ItemID=42326&mid=52024&wVersion=Staging&lang=fa-IR
afshin_iryahoo.com
---

محمدرضا جلیلی قاضی زاده

مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست دانشیار دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست پردیس عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=392194
m_jalilisbu.ac.ir
73932466

عبداله رشیدی مهرآبادی

مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=392119
a_rashidisbu.ac.ir

دکتر سیدحسین سجادی فر

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ و اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

www.nww.ir/Index.aspx?tempname=eng&lang=2&sub=0
h.sajadifargmail.com

دکتر محمدحسین صراف زاده

مهندسی شیمی دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب

rtis2.ut.ac.ir/cv/sarrafzdh
sarrafzdhut.ac.ir
---

دکتر حمیدرضا صـفوی

مهندسی عمران- مدیریت منابع آب استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

www.hasafavi.iut.ac.ir
hasafavicc.iut.ac.ir
03113913826

دکتر ناصر طالب بیدختی

مهندسی عمران و محیط زیست استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=1482;
nassertalebgmail.com
0711-6473499 (Internal:3018)

دکتر سارا نظیف

مهندسی عمران مدیریت منابع آب دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/snazif
snazifut.ac.ir
021-61112237

دکتر منوچهر وثوقی

مهندسی علوم تغذیه استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

che.sharif.ir/index.html/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=vosoughi
vosoughisharif.edu
021-66165487

دراگان ساویچ

هیدرواینفورماتیک- مهندسی سیستمهای آبی استاد، دانشگاه اگزتر، لندن.

emps.exeter.ac.uk/engineering/staff/dsavic
d.savicexeter.ac.uk
0000-0001-9567-9041

h-index: 73  

اورازیو گیوستولیسی

مهندسی عمران استاد، دانشگاه پلی تکنیک باری، ایتالیا

www.researchgate.net/profile/Orazio_Giustolisi
orazio.giustolisipoliba.it

تیکو تانیمبو

مهندسی عمران دانشیار، دانشگاه ویت واتر سراند، ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی

www.wits.ac.za/staff/academic-a-z-listing/t/tikutanyimbohwitsacza/
tiku.tanyimbohwits.ac.za

راضیه فرمانی

مهندسی عمران - منابع آب دانشیار ، دانشگاه اگزتر ، انگستان

emps.exeter.ac.uk/engineering/staff/rfarmani
r.farmaniexeter.ac.uk

اعضای مشورتی هیات تحریریه

مهندس علی اصغر قانع (عضو شواری سیاست گذاری صنعت آب و فاضلاب)

مشاور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

ghanenww.ir
021- 88977384

مهندس علیرضا طباطبایی (عضو شواری سیاست گذاری صنعت آب و فاضلاب)

مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آب مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

tabatabaeeabfamashhad.net

حمیدرضا هنری (عضو شواری سیاست گذاری صنعت آب و فاضلاب)

عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران

hamidrezahonariyahoo.com

مجید قنادی (عضو شواری سیاست گذاری صنعت آب و فاضلاب)

کارشناس‌ارشد مهندسی بهداشت محیط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

www.nww.ir/Index.aspx?tempname=eng&lang=2&sub=0
ghannadi48gmail.com