اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مسعود تابش

مهندسی عمران منابع آب استاد، دانشگاه تهران

rtis.ut.ac.ir/cv/mtabesh/?lang=en-gb
mtabeshut.ac.ir
02166498981

سردبیر

دکتر حمیدرضا صـفوی

مهندسی عمران- مدیریت منابع آب استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

www.hasafavi.iut.ac.ir
hasafavicc.iut.ac.ir
03113913826

اعضای هیات تحریریه

دکتر مسعود تابش

مهندسی عمران منابع آب استاد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

rtis.ut.ac.ir/cv/mtabesh
mtabeshut.ac.ir
021-61112258

دکتر علی ترابیان

عمران و محیط زیست استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/atorabi/?lang=fa-ir
atorabiut.ac.ir
021-61113184

دکتر افشـین تکدسـتان

مهندسی محیط زیست دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

fhealth.ajums.ac.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=4982&Site=fhealth.ajums.ac&ItemID=42326&mid=52024&wVersion=Staging&lang=fa-IR
takdastanajums.ac.ir
---

محمدرضا جلیلی قاضی زاده

مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست پردیس عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=392194
m_jalilisbu.ac.ir
73932466

عبداله رشیدی مهرآبادی

مهندسی آب، فاضلاب و محیط زیست دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=392119
a_rashidisbu.ac.ir

دکتر سیدحسین سجادی فر

مدل سازی سیستم های اقتصادی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ و اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

www.nww.ir/Index.aspx?tempname=eng&lang=2&sub=0
h.sajadifargmail.com

دکتر محمدحسین صراف زاده

مهندسی شیمی دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب

rtis2.ut.ac.ir/cv/sarrafzdh
sarrafzdhut.ac.ir
---

دکتر حمیدرضا صـفوی

مهندسی عمران- مدیریت منابع آب استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

www.hasafavi.iut.ac.ir
hasafavicc.iut.ac.ir
03113913826

دکتر ناصر طالب بیدختی

مهندسی عمران و محیط زیست استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/sess/FResearch/FacultyCV.aspx?OP=Code=1482;
nassertalebgmail.com
0711-6473499 (Internal:3018)

مجید قنادی

کارشناس‌ارشد مهندسی بهداشت محیط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

www.nww.ir/Index.aspx?tempname=eng&lang=2&sub=0
ghannadi48gmail.com

دکتر سیمین ناصری

دکترای تکنیکهای روشهای شیمیایی استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.tums.ac.ir/faculties/naserise
simnasserihotmail.com
02188954914

دکتر سارا نظیف

مهندسی عمران مدیریت منابع آب استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، سرپرست گرایش مهندسی آب دانشکده مهندسی عمران

rtis2.ut.ac.ir/cv/snazif
snazifut.ac.ir
021-61112237

دکتر منوچهر وثوقی

مهندسی علوم تغذیه استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

che.sharif.ir/index.html/index.php?Service=profile&Task=SHOW&Item=vosoughi
vosoughisharif.edu
021-66165487

مهندس علی اصغر قانع (عضو شواری سیاست گذاری صنعت آب و فاضلاب)

معاونت فنی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

ghanenww.ir
021- ۸۸۹۷۷۳۸۴

مهندس علیرضا طباطبایی (عضو شواری سیاست گذاری صنعت آب و فاضلاب)

مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری آب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

tabatabaeenww.ir

حمیدرضا هنری (عضو شواری سیاست گذاری صنعت آب و فاضلاب)

عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران

hamidrezahonariyahoo.com