دعوت به نشر مقالات

از کلیه نویسندگان مقالات برتر و منتخب اولین همایش ملی مدیریت مصرف آب دعوت می شود مقاله خود را پس از تکمیل با فرمت مجله از طریق سایت نشریه ارسال فرمایند.