طراحی سیستم آب‌شیرین‌کن خورشیدی به‌روش اسمز معکوس- فتوولتائیک (مطالعه موردی: آب لب‌شور روستای سربند اردبیل)

نوع مقاله: مقالات علمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران و پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، گروه آب، دانشکده مهندسی عمران و پزوهشکده محیط زیست، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استاد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، سهند، ایران

4 دانشیار، دانشکده مهندسی برق و پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22112/jwwse.2019.163394.1128

چکیده

بحرانآباز چالشهای بسیار مهم پیش­روی جامعه­ ایران به­شمار میرود.بیشترکشورهایدرحالتوسعهسعیمی­کنندتاتعادلی بینمنابعآبشیرینروبهکاهشودرخواستهایتامین آب جمعیت­های در حال افزایشبرقرارکنند. بهطور کلی فناوری­های شیرین­سازی آب، از روش­های نوین تامین آب هستند، اما مصرف انرژی بالایی دارند. استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر بهعنوان یک راه­حل بدیع برای تامین انرژی با ماهیت سازگار و پایدار و حفظ محیط­زیست است. هدف از این مطالعه، طراحی یک سیستم بهینه­ آب­شیرین­کن خورشیدی است که برای روستای سربند اردبیل (مطالعه موردی) مناسب بوده و بتواند نیازهای آبی را از لحاظ کمی و کیفی تامین کرده و هم­چنیناز لحاظ زیست­محیطی راه­حل قابل­قبولی باشد. بدین منظور روش اسمز معکوس- فتوولتائیک بهعنوان روش انتخابی برای شیرینسازی آب انتخاب شده است.از  دو نرم افزار WAVE و PVsyst نیز بهترتیب برای مدلسازی و تحلیل سیستم اسمز معکوس و سیستم تامین انرژی فتوولتائیک استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی و تحلیل نشان میدهد که مقدار TDS آب قبل و پس از تصفیه بهترتیب 2117 و 86/177 میلی‍گرم بر لیتر بوده که از لحاظ استانداردهای مربوطه قابلقبول است. همچنین برای تامین انرژی سیستم تصفیه آب به سیستم فتوولتائیکی با توان kW5/9 نیاز است. بهنظر میرسد استفاده از این نوع سیستم­ها، علاوهبر کاهش تولید آلاینده­هایزیست­محیطی، از فشار بر روی شبکه توزیع برق کاسته و هم­چنین مشکل تامین آب آشامیدنی را حل نماید. 

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 29 آذر 1397
  • تاریخ بازنگری: 17 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 18 خرداد 1398