ارزیابی و مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت و زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب ارومیه با استفاده از روش FMEA

نوع مقاله: مقالات علمی

نویسنده

کارشناس امور نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

10.22112/jwwse.2019.154745.1119

چکیده

در حال حاضرتصفیه خانه های فاضلاب متعددی در سطح کشور با هدف تأمین شرایط بهداشتی بهتر برای زندگی مردم، پاک نگه داشتن محیط زیست وبازیابی فاضلاب احداث گردیده و وظیفه بازیافت آب و مواد مغذی را از فاضلاب جمع آوری شده از منازل و واحدهای صنعتی بعهده دارند .
در تصفیه خانه های فاضلاب جنبه های متعدد بالقوه خطرات ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی وجود دارند که بروز هریک از آنها پیامدهای ایمنی بهداشت و زیست محیطی نامطلوبی را از جمله بروز حوادث شغلی برای پرسنل و خروج پساب کاملا تصفیه نشده که باعث آلودگی خاک و آلودگی زمینهای کشاورزی و شیوع انواع بیماریهای واگیر و غیره میگردد. لذا در مقاله حاضر جنبه های خطرایمنی ،بهداشت حرفه ای و زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب ارومیه در فرایندهای مختلف فاز یک تصفیه فاضلاب شناسائی و با استفاده از روش ارزیابی ریسکFMEA نسبت به تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک ومشخص نمودن خطرات با ریسکهای بالا پرداخته از مجموع 29 جنبه خطر ایمنی بهداشت و زیست محیطی شناسائی شده ، 15 جنبه در رده ریسکهای بالا قرار گرفت که برای هرکدام روشهای کنترلی و اقدامات اصلاحی مناسب جهت حذف یا کاهش ریسک بروز خطرات پیشنهاد گردید .
ازمیان ریسکهای با شدت بالا، ریسک آلودگی زیست محیطی (هوا و خاک ) ناشی از انتقال پساب خروجی تصفیه خانه از طریق کانال روباز به دریاچه ارومیه و ریسک نشت گاز کلر می باشد که در این مقاله اقدامات اصلاحی و کنترلی مناسب جهت مقابله و جلوگیری از بروز ریسک پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها