نویسنده = علی اکبر مرادی راد
بررسی آب مجازی با رویکرد مدیریت منابع آب با استفاده از نرم‌افزار CROPWAT

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 23-33

10.22112/jwwse.2021.256319.1224

مرضیه مکارمی؛ علی اکبر مرادی راد؛ فرشته قمی