ارزیابی و محاسبه فشار متوسط ناحیه و فاکتور روز- شب و کاربرد آن‌ها در تحلیل شبکه‌های توزیع آب

نوع مقاله : یادداشت فنی (ترویجی)

نویسندگان

1 مدیر دفتر آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین

2 کارشناس دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و کاهش هدررفت آب شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

چکیده

مدیریت فشارهای بهره برداری یک سیستم توزیع آب شرب برای مدیریت هدررفت‎های واقعی و برخی مؤلفه‎های مصرف، کنترل فراوانی وقوع نشت‎های جدید بر روی خطوط اصلی و انشعابات وافزایش عمر کاری زیرساخت‎ها ضروری است. فشار متوسط ناحیه یک پارامتر کلیدی برای تمام محاسبات و مدل‎سازی‎های شبکه توزیع آب است. بنابراین اتخاذ یک‎روش سیستماتیک برای محاسبه فشار متوسط ناحیه ضروری است. با توجه به رابطه 1FAVAD (نشت از منافذ ثابت و متغیر) نرخ جریان نشت با فشار متوسط ناحیه تغییر می‎کند. فشار متوسط ناحیه در طول 24 ساعت شبانه‎روز در بسیاری از سیستم‎ها و زون‎ها تغییر می‎کند که در نتیجه آن نرخ جریان نشت نیز با آن تغییر می‎کند. بنابراین برای تبدیل نرخ نشت شبانه به نشت متوسط روزانه باید فاکتور روز-شب محاسبه شود. در یک ناحیه مستقل اندازه‎گیری، فاکتور روز-شب با محاسبه فشارهای متوسط در هر ساعت و هم‎چنین محاسبه نشت از رابطه FAVAD  به‎راحتی از فرمول "مجموع نشت 24 ساعته تقسیم بر حداقل نشت شبانه" محاسبه می‎شود.

کلیدواژه‌ها


 
معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، )۱۳91(، راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب بهحساب نیامده و راهکارهای کاهش آن، نشریه شماره 556، معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، تهران، ایران.
Lambert, A., (2013), Guidelines relating to the assessment and calculation of average pressure in water distribution systems and zones, ILMSS Ltd/Wide Bay Water Corporation, https://www.leakssuitelibrary.com/.
Lambert, A., and Taylor, R., (2010), Water loss guidelines, Water New Zealand, New Zealand
Lambert, A., and Mckenzie, R., (2002), Benchmarking of water losses in New Zealand (Incorporating the user manual for the BenchlossNZ Software: Version 1A, User New Zeland Water & Wastes Association, http://www.nzwwa.org.nz/.
Lambert, A., Fantozzi, M., and Shepherd, M., (2017), “FAVAD pressure and leakage: How does pressure influence N1?”, IWA Water Efficient Conference, Bath, UK.
Lambert, A., (2013), AZP&NDFCalcs free software, International Version, Version 1c, ILMSS Ltd.