نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب بحران آب: دوراهی اجتماعی [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 4-16]
 • آب آبی بررسی آب مجازی با رویکرد مدیریت منابع آب با استفاده از نرم‌افزار CROPWAT [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 23-33]
 • آب آشامیدنی بررسی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از ماده منعقد کننده کلرورفریک [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 55-61]
 • آب خام بررسی پارامترهای موثر در سیستم تلفیقی میکرواسترینر و ازن‌زنی در حذف جلبک از آب خام [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 44-52]
 • آب زیرزمینی تحلیل عددی نشست زمین ناشی از برداشت آب از چاه پمپاژ در نواحی شهری [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 42-52]
 • آب سبز بررسی آب مجازی با رویکرد مدیریت منابع آب با استفاده از نرم‌افزار CROPWAT [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 23-33]
 • آبگیری لجن بررسی اثر هضم هوازی لجن بر کیفیت آبگیری لجن مازاد سیستمSBR تصفیه‌خانه شهر یزد [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 34-41]
 • آب مجازی بررسی آب مجازی با رویکرد مدیریت منابع آب با استفاده از نرم‌افزار CROPWAT [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 23-33]
 • آرسنیک بررسی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از ماده منعقد کننده کلرورفریک [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 55-61]
 • آلاینده بررسی فناوری تالاب تصفیه شناور و نقش آن در تصفیه فاضلاب صنعت نساجی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 23-33]
 • آمایش بررسی اثر هضم هوازی لجن بر کیفیت آبگیری لجن مازاد سیستمSBR تصفیه‌خانه شهر یزد [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 34-41]

ا

 • اخبار انجمن اخبار انجمن [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 97-113]
 • اخبار انجمن اخبار انجمن [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 86-99]
 • اخبار انجمن اخبار انجمن [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 122-138]
 • اخبار انجمن اخبار انجمن [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 107-122]
 • ازن‌زنی بررسی پارامترهای موثر در سیستم تلفیقی میکرواسترینر و ازن‌زنی در حذف جلبک از آب خام [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 44-52]
 • استراتژی پایداری فناوری‎های هوشمند و نوآوری سبز در صنعت تصفیه فاضلاب: نقش میانجی پایداری شرکت و استراتژی‎های پایداری [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 60-74]
 • اسکادا حفاظت الکتروپمپ‌های گریز از مرکز و شناور در صنعت آب به کمک اسکادا [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 62-76]
 • اصل تولید حداکثر انتروپی مروری بر نگاه ترمودینامیکی به بیلان آب با تأکید بر انتروپی و اصل تولید حداکثر انتروپی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4-13]
 • الکترواسپینینگ مروری بر عملکرد غشاهای اصلاح‌شده پلیمری اولترافیلتراسیون به‌منظور کاهش گرفتگی در تصفیه پساب [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 17-29]
 • الکتروپمپ‌های گریز از مرکز و شناور حفاظت الکتروپمپ‌های گریز از مرکز و شناور در صنعت آب به کمک اسکادا [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 62-76]
 • اندرکنش آب‌های سطحی و زیرزمینی بررسی اثرات سناریو‌های مدیریتی در برابر تغییرات اقلیمی بر اندرکنش رودخانه و آبخوان، مطالعه موردی: زیرحوضه لنجانات [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 16-27]
 • انسجام اجتماعی بررسی نقش سرمایه‌های اجتماعی در مدیریت بحران کم‌آبی [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 30-46]
 • انعقاد و لخته‌سازی بررسی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از ماده منعقد کننده کلرورفریک [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 55-61]
 • اولترا فیلتراسیون مروری بر عملکرد غشاهای اصلاح‌شده پلیمری اولترافیلتراسیون به‌منظور کاهش گرفتگی در تصفیه پساب [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 17-29]
 • ایده برتر ایده برتر [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 94-94]
 • ایده برتر ایده برتر [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 83-85]

ب

 • باکتری بررسی فناوری تالاب تصفیه شناور و نقش آن در تصفیه فاضلاب صنعت نساجی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 23-33]
 • بحران بحران آب: دوراهی اجتماعی [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 4-16]
 • بحران آب بررسی آب مجازی با رویکرد مدیریت منابع آب با استفاده از نرم‌افزار CROPWAT [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 23-33]
 • بحران کم‌آبی بررسی نقش سرمایه‌های اجتماعی در مدیریت بحران کم‌آبی [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 30-46]
 • بخش آلی پسماند شهری بررسی کارایی پردازش کربنیزاسیون گرمابی بر تولید بیوگاز ناشی از هضم بی‎هوازی مواد آلی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 14-22]
 • برنامه‎ریزی بیان ژن ارائه مدل برآورد نرخ شکست لوله‎های اصلی آب‎رسانی شهری با استفاده از برنامه‎ریزی بیان ژن (GEP) [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 28-43]
 • بهینگی مروری بر نگاه ترمودینامیکی به بیلان آب با تأکید بر انتروپی و اصل تولید حداکثر انتروپی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4-13]
 • بیلان آب مروری بر نگاه ترمودینامیکی به بیلان آب با تأکید بر انتروپی و اصل تولید حداکثر انتروپی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4-13]
 • بیوراکتور غشایی بررسی عملکرد بیورآکتور مستغرق غشایی (SMBR) در تصفیه فاضلاب‌های شهری و نساجی شاهین‌شهر اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 72-84]

پ

 • پارامترهای بدون‏بعد بررسی عددی مشخصات جریان و ضریب دبی عبوری از سرریز دریچه های استوانه ای مستغرق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 6-22]
 • پایان‌نامه برتر پایان‌نامه برتر [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 101-104]
 • پایان نامه برتر پایان نامه برتر [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 92-93]
 • پایان نامه برتر پایان نامه برتر [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 82-82]
 • پایان نامه برتر پایان نامه برتر [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 106-107]
 • پایداری شرکت فناوری‎های هوشمند و نوآوری سبز در صنعت تصفیه فاضلاب: نقش میانجی پایداری شرکت و استراتژی‎های پایداری [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 60-74]
 • پساب تصفیه‌خانه فاضلاب ارزیابی ریسک غذایی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب) برخوردار از پساب تصفیه‌خانه ناشی از مصرف محصولات زراعی توزیع شده در شهرگرگان [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 44-54]
 • پلیمریزاسیون مروری بر عملکرد غشاهای اصلاح‌شده پلیمری اولترافیلتراسیون به‌منظور کاهش گرفتگی در تصفیه پساب [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 17-29]
 • پیشگفتار پیشگفتار [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 2-5]
 • پیشگفتار پیشگفتار [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 2-3]
 • پیشگفتار پیشگفتار [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 2-4]
 • پیشگفتار پیشگفتار [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 2-3]

ت

 • تالاب تصفیه شناور بررسی فناوری تالاب تصفیه شناور و نقش آن در تصفیه فاضلاب صنعت نساجی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 23-33]
 • تحلیل سلسله مراتبی استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در انتخاب موقعیت مناسب تصفیه‌خانه فاضلاب، مطالعه موردی: تصفیه‌خانه شهر فاروج [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5-15]
 • ترمودینامیک مروری بر نگاه ترمودینامیکی به بیلان آب با تأکید بر انتروپی و اصل تولید حداکثر انتروپی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4-13]
 • تصفیه بیولوژیکی بررسی عملکرد بیورآکتور مستغرق غشایی (SMBR) در تصفیه فاضلاب‌های شهری و نساجی شاهین‌شهر اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 72-84]
 • تصفیه‌خانه بررسی عددی ورودی مخازن ته‌نشست ابتدایی در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب دایره‌ای شکل با Flow3D [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 53-71]
 • تصفیه‌خانه فاضلاب استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در انتخاب موقعیت مناسب تصفیه‌خانه فاضلاب، مطالعه موردی: تصفیه‌خانه شهر فاروج [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5-15]
 • تعویض کنتور بررسی نقش تعویض کنتورهای خانگی در کاهش هدررفت ظاهری مطالعه موردی (منطقه 3 آبفای اصفهان) [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 75-84]
 • تغییراقلیم بررسی اثرات سناریو‌های مدیریتی در برابر تغییرات اقلیمی بر اندرکنش رودخانه و آبخوان، مطالعه موردی: زیرحوضه لنجانات [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 16-27]
 • تکنیک دلفی ارائه چارچوب در بررسی عملکرد سیستم‌های نگهداری و تعمیرات شرکت‌های آب و فاضلاب؛ مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان البرز [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 47-59]
 • تولید بیوگاز بررسی کارایی پردازش کربنیزاسیون گرمابی بر تولید بیوگاز ناشی از هضم بی‎هوازی مواد آلی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 14-22]

ج

 • جلبک بررسی پارامترهای موثر در سیستم تلفیقی میکرواسترینر و ازن‌زنی در حذف جلبک از آب خام [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 44-52]

ح

 • حفاظت بحران آب: دوراهی اجتماعی [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 4-16]
 • حفاظت اضافه جریان حفاظت الکتروپمپ‌های گریز از مرکز و شناور در صنعت آب به کمک اسکادا [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 62-76]
 • حل عددی بررسی عددی مشخصات جریان و ضریب دبی عبوری از سرریز دریچه های استوانه ای مستغرق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 6-22]
 • حوادث و اتفاقات ارائه مدل برآورد نرخ شکست لوله‎های اصلی آب‎رسانی شهری با استفاده از برنامه‎ریزی بیان ژن (GEP) [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 28-43]

د

 • درآمدزایی بررسی نقش تعویض کنتورهای خانگی در کاهش هدررفت ظاهری مطالعه موردی (منطقه 3 آبفای اصفهان) [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 75-84]
 • دلفی استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در انتخاب موقعیت مناسب تصفیه‌خانه فاضلاب، مطالعه موردی: تصفیه‌خانه شهر فاروج [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5-15]
 • دو راهی اجتماعی بحران آب: دوراهی اجتماعی [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 4-16]

ر

 • روش المان محدود تحلیل عددی نشست زمین ناشی از برداشت آب از چاه پمپاژ در نواحی شهری [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 42-52]
 • روش سطح پاسخ بررسی پارامترهای موثر در سیستم تلفیقی میکرواسترینر و ازن‌زنی در حذف جلبک از آب خام [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 44-52]
 • روش‎های تصمیم‎گیری ارائه چارچوب در بررسی عملکرد سیستم‌های نگهداری و تعمیرات شرکت‌های آب و فاضلاب؛ مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان البرز [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 47-59]
 • ریسک سرطان‌زایی ارزیابی ریسک غذایی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب) برخوردار از پساب تصفیه‌خانه ناشی از مصرف محصولات زراعی توزیع شده در شهرگرگان [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 44-54]

ز

 • زیرحوضه لنجانات بررسی اثرات سناریو‌های مدیریتی در برابر تغییرات اقلیمی بر اندرکنش رودخانه و آبخوان، مطالعه موردی: زیرحوضه لنجانات [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 16-27]

س

 • سرب ارزیابی ریسک غذایی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب) برخوردار از پساب تصفیه‌خانه ناشی از مصرف محصولات زراعی توزیع شده در شهرگرگان [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 44-54]
 • سرریز- دریچه استوانه‏ای بررسی عددی مشخصات جریان و ضریب دبی عبوری از سرریز دریچه های استوانه ای مستغرق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 6-22]
 • سرمایه اجتماعی بررسی نقش سرمایه‌های اجتماعی در مدیریت بحران کم‌آبی [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 30-46]
 • سطح آب زیرزمینی بررسی رابطه بین میزان تغییرات سطح زمین در اثر فرونشست و آب زیرزمینی با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای Sentinel-1 و مدل‏های آماری (منطقه مورد مطالعه: دشت ورامین) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 34-43]
 • سناریوهای مدیریتی بررسی اثرات سناریو‌های مدیریتی در برابر تغییرات اقلیمی بر اندرکنش رودخانه و آبخوان، مطالعه موردی: زیرحوضه لنجانات [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 16-27]

ش

 • شبکه آب‎رسانی شهری ارائه مدل برآورد نرخ شکست لوله‎های اصلی آب‎رسانی شهری با استفاده از برنامه‎ریزی بیان ژن (GEP) [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 28-43]
 • شبیه‌سازی عددی بررسی عددی ورودی مخازن ته‌نشست ابتدایی در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب دایره‌ای شکل با Flow3D [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 53-71]
 • شهر کاشان تحلیل عددی نشست زمین ناشی از برداشت آب از چاه پمپاژ در نواحی شهری [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 42-52]
 • شوری‏زدایی بهبود کیفیت زه‏آب‏های شور به روش گیاه‌پالایی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 53-62]

ص

 • صنعت آب و فاضلاب فناوری‎های هوشمند و نوآوری سبز در صنعت تصفیه فاضلاب: نقش میانجی پایداری شرکت و استراتژی‎های پایداری [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 60-74]

ض

 • ضریب دبی بررسی عددی مشخصات جریان و ضریب دبی عبوری از سرریز دریچه های استوانه ای مستغرق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 6-22]

ط

 • طراحی باکس-بنکن بررسی پارامترهای موثر در سیستم تلفیقی میکرواسترینر و ازن‌زنی در حذف جلبک از آب خام [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 44-52]

ف

 • فاضلاب شهری شاهین شهر بررسی عملکرد بیورآکتور مستغرق غشایی (SMBR) در تصفیه فاضلاب‌های شهری و نساجی شاهین‌شهر اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 72-84]
 • فاضلاب صنعت نساجی بررسی فناوری تالاب تصفیه شناور و نقش آن در تصفیه فاضلاب صنعت نساجی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 23-33]
 • فاضلاب نساجی بررسی عملکرد بیورآکتور مستغرق غشایی (SMBR) در تصفیه فاضلاب‌های شهری و نساجی شاهین‌شهر اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 72-84]
 • فرونشست زمین بررسی رابطه بین میزان تغییرات سطح زمین در اثر فرونشست و آب زیرزمینی با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای Sentinel-1 و مدل‏های آماری (منطقه مورد مطالعه: دشت ورامین) [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 34-43]
 • فناوری‎هوشمند فناوری‎های هوشمند و نوآوری سبز در صنعت تصفیه فاضلاب: نقش میانجی پایداری شرکت و استراتژی‎های پایداری [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 60-74]

ک

 • کادمیوم ارزیابی ریسک غذایی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب) برخوردار از پساب تصفیه‌خانه ناشی از مصرف محصولات زراعی توزیع شده در شهرگرگان [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 44-54]
 • کربنیزاسیون گرمابی بررسی کارایی پردازش کربنیزاسیون گرمابی بر تولید بیوگاز ناشی از هضم بی‎هوازی مواد آلی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 14-22]
 • کشت هیدروپونیک بهبود کیفیت زه‏آب‏های شور به روش گیاه‌پالایی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 53-62]
 • کلرورفریک بررسی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از ماده منعقد کننده کلرورفریک [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 55-61]

گ

 • گرفتگی مروری بر عملکرد غشاهای اصلاح‌شده پلیمری اولترافیلتراسیون به‌منظور کاهش گرفتگی در تصفیه پساب [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 17-29]
 • گزارش گزارش [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 110-121]
 • گیاهان بررسی فناوری تالاب تصفیه شناور و نقش آن در تصفیه فاضلاب صنعت نساجی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 23-33]

ل

 • لجن فعال بررسی عملکرد بیورآکتور مستغرق غشایی (SMBR) در تصفیه فاضلاب‌های شهری و نساجی شاهین‌شهر اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 72-84]

م

 • محصولات کشاورزی ارزیابی ریسک غذایی فلزات سنگین (کادمیوم، سرب) برخوردار از پساب تصفیه‌خانه ناشی از مصرف محصولات زراعی توزیع شده در شهرگرگان [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 44-54]
 • مخازن ابتدایی بررسی عددی ورودی مخازن ته‌نشست ابتدایی در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب دایره‌ای شکل با Flow3D [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 53-71]
 • مدل WEAP-MODFLOW بررسی اثرات سناریو‌های مدیریتی در برابر تغییرات اقلیمی بر اندرکنش رودخانه و آبخوان، مطالعه موردی: زیرحوضه لنجانات [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 16-27]
 • مدیریت پایدار منابع آب بهبود کیفیت زه‏آب‏های شور به روش گیاه‌پالایی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 53-62]
 • مصاحبه مصاحبه [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 77-81]
 • مصاحبه مصاحبه [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 63-68]
 • مصاحبه مصاحبه [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 85-89]
 • مصاحبه مصاحبه [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 85-87]
 • معرفی کتاب معرفی کتاب [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 95-96]
 • معرفی کتاب معرفی کتاب [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 108-109]
 • معرفی کتاب معرفی کتاب [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 105-106]
 • مقاومت ویژه فیلتراسیون بررسی اثر هضم هوازی لجن بر کیفیت آبگیری لجن مازاد سیستمSBR تصفیه‌خانه شهر یزد [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 34-41]
 • مکان‌یابی استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در انتخاب موقعیت مناسب تصفیه‌خانه فاضلاب، مطالعه موردی: تصفیه‌خانه شهر فاروج [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 5-15]
 • منطق فازی ارائه چارچوب در بررسی عملکرد سیستم‌های نگهداری و تعمیرات شرکت‌های آب و فاضلاب؛ مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان البرز [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 47-59]
 • میزگرد میزگرد [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 82-91]
 • میزگرد میزگرد [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 69-81]
 • میزگرد میزگرد [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 90-105]
 • میزگرد میزگرد [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 88-100]
 • میکرواسترینر بررسی پارامترهای موثر در سیستم تلفیقی میکرواسترینر و ازن‌زنی در حذف جلبک از آب خام [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 44-52]

ن

 • نرخ شکست ارائه مدل برآورد نرخ شکست لوله‎های اصلی آب‎رسانی شهری با استفاده از برنامه‎ریزی بیان ژن (GEP) [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 28-43]
 • نرم‌افزار Flow-3D بررسی عددی ورودی مخازن ته‌نشست ابتدایی در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب دایره‌ای شکل با Flow3D [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 53-71]
 • نرم‏افزار FLOW-3D بررسی عددی مشخصات جریان و ضریب دبی عبوری از سرریز دریچه های استوانه ای مستغرق با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 7، شماره 1، 1401، صفحه 6-22]
 • نرم‏افزار PLAXIS تحلیل عددی نشست زمین ناشی از برداشت آب از چاه پمپاژ در نواحی شهری [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 42-52]
 • نشست بررسی عددی ورودی مخازن ته‌نشست ابتدایی در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب دایره‌ای شکل با Flow3D [دوره 7، شماره 3، 1401، صفحه 53-71]
 • نشست زمین تحلیل عددی نشست زمین ناشی از برداشت آب از چاه پمپاژ در نواحی شهری [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 42-52]
 • نگهداری و تعمیرات ارائه چارچوب در بررسی عملکرد سیستم‌های نگهداری و تعمیرات شرکت‌های آب و فاضلاب؛ مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان البرز [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 47-59]
 • نوآوری سبز فناوری‎های هوشمند و نوآوری سبز در صنعت تصفیه فاضلاب: نقش میانجی پایداری شرکت و استراتژی‎های پایداری [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 60-74]

و

 • وارونگی فاز مروری بر عملکرد غشاهای اصلاح‌شده پلیمری اولترافیلتراسیون به‌منظور کاهش گرفتگی در تصفیه پساب [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 17-29]
 • وتیور گراس بهبود کیفیت زه‏آب‏های شور به روش گیاه‌پالایی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 53-62]
 • وضعیت غیرتعادلی مروری بر نگاه ترمودینامیکی به بیلان آب با تأکید بر انتروپی و اصل تولید حداکثر انتروپی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 4-13]

ه

 • هدررفت ظاهری بررسی نقش تعویض کنتورهای خانگی در کاهش هدررفت ظاهری مطالعه موردی (منطقه 3 آبفای اصفهان) [دوره 7، شماره 4، 1401، صفحه 75-84]
 • هضم بی‎هوازی بررسی کارایی پردازش کربنیزاسیون گرمابی بر تولید بیوگاز ناشی از هضم بی‎هوازی مواد آلی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 14-22]
 • هضم هوازی بررسی اثر هضم هوازی لجن بر کیفیت آبگیری لجن مازاد سیستمSBR تصفیه‌خانه شهر یزد [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 34-41]
 • هیدروچار بررسی کارایی پردازش کربنیزاسیون گرمابی بر تولید بیوگاز ناشی از هضم بی‎هوازی مواد آلی [دوره 7، شماره 2، 1401، صفحه 14-22]