دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-105 
تاثیر پساب فاضلاب شهری و روش‎های نوین آبیاری بر خواص زعفران

صفحه 52-60

10.22112/jwwse.2020.230301.1208

یحیی چوپان؛ ابوطالب هزارجریبی؛ خلیل قربانی؛ موسی حسام؛ عباس خاشعی سیوکی


یادداشت فنی (ترویجی)

بررسی تأثیر تهویه آدم روی ریزشی در کاهش خوردگی خط انتقال فاضلاب اصلی بتنی

صفحه 61-68

10.22112/jwwse.2021.223225.1197

علیرضا رودبارانی؛ مهدی گودرزی متین؛ سعید سرآبادانی؛ مهران مامقانی نژاد


مطالب عمومی

مصاحبه

صفحه 69-70