نحوه‌ تأمین آب شرب با اجرای طرح‎های دوگانه در اجتماعات کوچک (مطالعه موردی: مجتمع کوثر، فردوس)

نوع مقاله : یادداشت فنی (ترویجی)

نویسندگان

آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی،فردوس،ایران

چکیده

با افزایش جمعیت، کاهش سرانه ذخیره منابع آبی و افزایش آلودگی‌های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب، بحران آب به‎عنوان یکی از معضلات بزرگ جهانی مطرح شده است. هدف از این تحقیق بررسی استفاده از سیستم دوگانه برای مجامع روستایی شهرستان فردوس است .گزینه‌های مورد مطالعه شامل نصب و راه‌اندازی آب‌شیرین‌کن‌‌ با شبکه مجزا، استقرار تانکرهای ثابت در سطح روستاها و آبرسانی توسط تانکر سیار، پیمایش کوچه‌ به‌ کوچه و استفاده از تانکر سیار یا روش سقایی، انتقال آب شرب به‎وسیله ایجاد شبکه دوگانه در روستا و احداث سکوهای برداشت آب، تأمین آب شرب به‎وسیله احداث تأسیسات آب شیرین‌کن صنعتی و اتصال به شبکه ‌توزیع روستا و استفاده از دستگاه‌های فروش کارتی آب شیرین از نظر اقتصادی و ریسک انجام آن، مطالعه و اولویت‌بندی شد. طبق نتایج به‎دست آمده هزینه تأمین آب شرب به‎وسیله فروش آب و راه‌اندازی دستگاه کارتی به‎ازای هر متر‌مکعب 8000 ریال است. اما با ریسک متوسط 33/20 دارای بالاترین ریسک در بین گزینه‌ها است. انتقال آب شرب به‎وسیله ایجاد شبکه دوگانه در روستا و احداث سکوهای برداشت آب از لحاظ اقتصادی با هزینه 15000 ریال دومین اولویت اقتصادی است که با میانگین ریسک 52/6 درصد دارای کمترین مقدار ریسک است که می‎تواند به‎عنوان اولویت تامین آب مجتمع قرار گیرد. با توجه به تغییر اقلیم منطقه و خشکسالی‌های مکرر، ایجاد شبکه دوگانه کارآمدترین گزینه مقابله با مشکلات مربوطه است.

کلیدواژه‌ها


 
اکبرپور، ا.، عزیزی، م.، و زوار، س.ح.، (1388)، "بررسی استفاده از سیستم‎های دوگانه آب در مجامع روستایی"، سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف، تهران، ایران.
جهانگیر، م.، و سارانی‌راد، م.، (1398)، "بررسی وضعیت خشک‌سالی در استان خراسان‏‏ جنوبی توسط شاخص درصد بارش نرمال (PNPI) و شاخص روش استانداردسازی (Z)"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 21، 45-59.
دانشجو، د.، جعفرزاده، م.، و علامتیان، ا.، (1391)، "کاربرد سیستم‎های آبرسانی دوگانه در شهر مشهد"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
عبدالمنافی، ن.، و مظاهری، م.، (۱۳۹۲)، "گزارش شبکه‌های دوگانه توزیع"، مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، مطالعات زیربنایی )گروه آب(، تهران، ایران.
قندهاری، ا.، داوری، ک.، و قهرمان، ب.، (1396)، "ارزیابی ریسک گزینه‎های تامین آب مشهد و تعیین اولویت آن‎ها"، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقهای، 7(22)، 191-206.
محمّدی، س.، و شیخی‎زاده، ح.، (1395)، "مطالعه فون جوندگان شهرستان فردوس"، فصلنامه علمی پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی، 5، 93-103.
مردان، ح.، (1398)، "پهنه‌بندی آسیب‌پذیری آبخوان دشت‌ آبرفتی اردبیل با استفاده از تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل دراستیک"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیطزیست،  doi: 10.22034/jest.2018.20118.2915
Brooks, D.B., (2007), "Fresh water in the Middle East and North Africa", Integrated Water Resources Management and Security in the Middle East, Springer, Dordrecht, 33-64.
Maqsood, I., Huang, G.H., and Yeomans, J.S., (2005), "An interval-parameter fuzzy two-stage stochastic program for water resources management under uncertainty", European Journal of Operational Research, 167, 208-225.
Mcintyre, N.R., Wagener, T., Wheater, H.S., and Yu, Z.S., (2003), "Uncertainty and risk in water quality modelling and management", Journal of Hydroinformatics, 5(4), 259-274.
Raygan, S.A., Rezaei, S., Jamshidi, A., Fararoei, M., Sadat, A., and Hashemi, H., (2012), "Investigating the microbial and chemical quality of drinking water", Health System Research, 8, 431-437.
Shokouhian, M., and Derakhahan, S., (2014), "Sustainable water supply infrastructure (by re-examining the experiences of green cities)", International Conference on Sustaible Development, Strategies and Challenges, Tabriz, Iran.
Tanaka, H., Guo, P., and Türksen, I.B., (2000), "Portfolio selection based on fuzzy probabilities and possibility distributions", Fuzzy Sets and Systems, 111(3), 387-397.
Turner II, B., (2010), "Vulnerability and resilience: Coalescing or paralleling approaches for sustainability science?", Global Environmental Change, 20, 570-576.
Vanbriesen, J., Dzombak, D., and ZHang, L., (2014), "Sustainable urban water supply infrastructure", Carnegie Mellon University, USA, 427-449.
Zhu, Y., Wu, Y., and Drake, S., (2004), "A survey: Obstacles and strategies for the development of ground-water resources in arid inland river basins of Western China", Journal of Arid Environments, 59, 351-367.