مروری بر کاربرد آب‎های نامتعارف در صنعت آبزی‎پروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، کرمان، ایران

2 دانشگاه جیرفت

چکیده

صنعت آبزی‎پروری با رشد سالانه 9/8% از سال 1970، سریع­ترین رشد در صنعت غذایی را به‎خود اختصاص داده است. این صنعت به‎طور پیوسته در پنج دهه اخیر رشد یافته و تقریبا نیمی از همه ماهیانی که به مصرف انسان می‎رسد را تامین می‎کند. با افزایش جمعیت احتمالاً یکی از چالش­های بزرگ پیش رو در آینده تغذیه انسان­ها خواهد بود. آبزی‎پروری می‎تواند نقش کلیدی در مقابله با فقر و گرسنگی بازی کند. در آبزی‎پروری پایدار منبع آب (کمیت و کیفیت) حائز اهمیت است، به‎طوری‎که تولید بهینه ماهی بستگی به کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب دارد. محدودیت و کاهش منابع آب شیرین، افزایش جمعیت و همچنین افزایش تقاضا برای محصولات شیلاتی سبب شده است که آب‎های نامتعارف در آبزی‎پروری به‎کارگیری شود. آب‎های نامتعارف شامل: آب‎های بازیافتی، پساب و آب‎های شور هستند. در کشورهای مختلف از این منابع آبی برای پرورش انواع آبزیان به‎منظور تامین غذا و پروتئین استفاده شده است. مهم‎ترین عامل محدودیت‎زا برای استفاده از آب‎های نامتعارف، کیفیت آن‎ها بوده که پس از تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی قابلیت استفاده در آبزی‎پروری را دارند. استفاده از آب‎های نامتعارف با توجه به محدودیت منابع آبی کشور در مدیریت خشکسالی بسیار مؤثر و کارآمد است و هم‎چنین یکی از راه‎های توسعه بخش شیلات محسوب می‎شود. در این مقاله ضرورت استفاده از آب‎های نامتعارف در صنعت آبزی‎پروری (ماهی، میگو، جلبک و آرتمیا) مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


 
بمانی خرانق، ا.، علیزاده، م و خانجانی، م.ح.، (1397)، "ارزیابی اثرات زیست‎محیطی (EIA) پرورش ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در برخی مناطق استان یزد"، مجله بوم شناسی آبزیان، (4) 68-81.
حسین‎زاده، ه.، مهرابی، م.ح. و ربانی‎ها، م.، (1392)، مروری بر پرورش ماهی در قفس، ملاحظات بهداشتی و زیست محیطی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران.
خورسندی، ف.، وزیری، ژ.، و عزیزی زهان، ع.، (1389)، شوروزی:استفادهپایدارازمنابعآبوخاکشوردرکشاورزی، کمیته ملی آبیاری و زهکشی. 336 صفحه.
علیزاده، م.، (1387)، بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره غذایی بر عملکرد رشد بدن و تکامل گنادهای جنسی فیل ماهیهای 4 ساله پرورشی در آب لبشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات شیلات ایران، ایستگاه تحقیقاتی ماهیان آب شور. گزارش طرح، 95 صفحه.
عوفی، ف.، شریفیان، م. و ربانی‎ها، م.، (1392)، انتخاب مکان مناسب جهت استقرار سیستمهای پرورش ماهیان دریایی در قفس به روش ارزیابی ماتریس پاستاکیا (خلیج فارس، استان هرمزگان، جزایر تنگه هرمز)، گزارش علمی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
فولادمند، ح.ر.، (1388)، اصولآبیاری، انتشارات نوید شیراز، 223 صفحه
Ahmadi, M.R., Leibovitz, H., and Simpson, K.L., (1990), “Nutrient composition of the Iranian brine shrimp (Artemia urmiana)”, Comparative Biochemistry and Physiology, 95(2), 225-228.
Avnimelech, Y., (2012), Biofloc technology: A practical guide book, 2nd Edition, The World Aquaculture Society, Baton Rouge, Louisiana, United States, 272 p.
Bhatnagar, A., and Devi, P., (2013), “Water quality guidelines for the management of pond fish culture”, International Journal of Environmental Sciences, 3(6), 1980-2009.
Boyd, C. E., and Gross, A., (2000), “Water use and conservation for inland aquaculture ponds”, Fisheries Management and Ecology, 7, 55-63.
Buras, N., Duek, L., Niv, S., Hepher, B., and Sandbank, E., (1987), “Microbiological aspects of fish grown in treated wastewater”, Water Research, 21, 1-10.
Chen, H., Carter, K.E., (2016), “Water usage for natural gas production through hydraulic fracturing in the United States from 2008 to 2014”, Journal of Environmental Management, 170, 152-159.
Davarpanah, A., (2018), “The integrated feasibility analysis of water reuse management in the petroleum exploration performances of unconventional shale reservoirs”, Applied Water Science, 8(75), 1-12.
Edwards, P., (1990), Reuse of human excreta in aquaculture: A state-of-the-art review, Draft Report, World Bank, Washington DC.
Food and Agricultural Organization of the United Nations, FAO Fisheries and Aquaculture Department, (2014), “The state of world fisheries and aquaculture,. Retrieved from the Food and Agricultural Organization of the United Nations website: http://www.fao.org/
Guiry, M., (2001), What is Seaweed? http://seaweed.ucg.ie/whatisseaweed.html.
Khanjani, M.H., Sajjadi, M.M., Alizadeh, M., and Sourinejad, I., (2017), “Nursery performance of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) cultivated in a biofloc system: The effect of adding different carbon sources”, Aquaculture Research, 48, 1491-1501.
Islam, M.S., (2008), “From pond to plate: Towards a twin- driven commodity chain in Bangladesh shrimp aqua- culture”, Food Policy, 33(3), 209-223.
Lavens, P., and Sorgeloos, P., (1996), Manual on the production and use of live food for aquaculture, FAO Fisheries Technical Paper, FAO Press, Rome.
McIntosh, D., and Fitzsimmons, K., (2003), “Characterization of effluent from an inland, low-salinity shrimp farm: What contribution could this water make if used for irrigation”, Aquacultural Engineering, 27, 147-156.
Neiland, A.E., Soley, N. Varley, J.B., and Whitmarsh, D.J., (2001), “Shrimp aquaculture: Economic perspectives for policy development”, Marine Policy, 25(4), 265-279.
Pillay, T.V.R., (1992), Aquaculture and the environment, Fishing News Books, Cambridge, Massachusetts USA.
PPK, (2001), Options for the productive use of salinity, National Dryland Salinity Program (www.ndsp.gov.au).
Rabiei, R., Phang, S.M., Yeong, H.Y., Lim, P.E., Ajdari, D., Zarshenas, G., and Sohrabipour, J., (2014), “Bioremediation efficiency and biochemical composition of Ulva reticula forsskal (Chlorophyta) cultivated in shrimp (Peneaus monodon) hatchery efflueant”, Iranian Journal of Fisheries Sciences, 13 (3), 621-639.
Sa, D.T., Sousa, R.R.De., Rocha, I.R.C.B., Lima, G.C.De., and Costa, F.H.F., (2013), “Brackish shrimp farming in northeastern brazil: the environmental and socio-economic impacts and sustainability”, Natural Resources, 4, 538-550.
Sousa, O.V., Macrae, A., Menezes, F.G.R., Gomes, N.C.M., Vieira, R.H.S.F., and Mendonça-Hagler, L.C.S., (2006), “The impact of shrimp farming effluent on bacterial communities in mangrove waters, Ceará, Brazil,” Marine Pollution Bulletin, 52(12), 1725- 1734.
Strauss, M., (1985), Pathogen survival, Part II., Health aspects of nightsoil and sludge use in agriculture and aquaculture, IRCWD Report No. 04/85. International Reference Centre for Waste Disposal, Dubendorf, Switzerland.
Valenti, W.C., and Daniels, W.H., (2000), “Recirculation hatchery systems and management”, In: New, M.B., Valenti, W.C. (Eds), Freshwater Prawn Culture, Blackwell, Oxford, 69-90.
World Health Organization (WHO), (1989), Health guidelines for the use of wastewater in agriculture and aquaculture, Technical Report No. 778, Geneva, 74 p.