دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات علمی

1. بررسی شاخص های خورندگی و رسوبگذاری آب شرب تصفیه خانه پردیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22112/jwwse.2021.261859.1234

فرزانه فریدی راد؛ معصومه قلی نژاد


مقاله پژوهشی

2. بررسی رابطه بین میزان تغییرات سطح زمین در اثر فرونشست و آب‌زیرزمینی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Sentinel-1 و مدل‌های آماری (منطقه مورد مطالعه: دشت ورامین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

10.22112/jwwse.2021.261650.1232

محمدعلی اطهری؛ حمیدرضا عزیزی؛ سید شهاب هاشمی؛ حمیدرضا هنری


3. راهبردها و سیاست‌های توسعه فناوری‌های تصفیه فاضلاب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1400

10.22112/jwwse.2021.273237.1260

سید محمد هادی مشکاتی؛ نازنین همنبرد؛ علیرضا ولی‌پور؛ عباس اکبرزاده