دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

ایجاد نواحی مجزای اندازه‌گیری در شبکه توزیع آب با استفاده از شاخص‌های انتخاب بهینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1402

10.22112/jwwse.2023.378266.1341

محمد کاکش پور؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ سید عباس حسینی؛ احمد شرافتی


برآورد پیامدهای محیط‌زیستی تجمعی سامانه‌های نمک‌زدایی برمبنای شاخص‌های ReCiPe مورد استفاده در ارزیابی چرخه حیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

10.22112/jwwse.2023.364061.1328

فرانک هاشم پور؛ علیرضا پرداختی؛ شروین جمشیدی


تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر فقر آبی در ایران با استفاده از رویکرد (PLS-SEM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1402

10.22112/jwwse.2023.392530.1360

سحر صفرپور؛ مجید مداح؛ سید حسین سجادی‌فر


یادداشت فنی (ترویجی)

بررسی فنی، محیط‌زیستی و اقتصادی شیرین‌سازی آب شور و تحلیل شرایط برای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22112/jwwse.2023.394456.1362

محمدرضا فدائی تهرانی؛ مریم ابارشی


مروری بر فاضلاب حاوی مواد شوینده: خصوصیات و روش‌های تصفیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22112/jwwse.2023.391754.1359

الهام عبداله زاده شرقی؛ غزاله فریدی زاد


محاسبه احتمال شکست کیفیت شبکه‎ های توزیع آب به منظور برآورد ریسک با استفاده از شبکه ‎های بیزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22112/jwwse.2023.389324.1356

مسعود تابش؛ سارا مشهدی تفرشی


مکان‌یابی نقطه میانگین ناحیه فشاری در شبکه‌های توزیع آب بر اساس تحلیل هیدرولیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22112/jwwse.2023.404414.1368

رضا معاشری؛ محمد رضا جلیلی قاضی زاده


ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ها با مقایسات بین آزمایشگاهی: آزمایشگاه مرجع شرکت آب و فاضلاب استان تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22112/jwwse.2023.396294.1364

مهتاب باغبان؛ نوشین سهراب‌نیا؛ محمدرضا شیرازی؛ فهیمه مهرانفر


تعیین ضریب حداکثر تقاضای لحظه‌ای در شبکه‌های توزیع آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22112/jwwse.2023.394036.1361

رامتین مظاهری؛ محمد رضا جلیلی قاضی زاده؛ همایون مطیعی


پیش‌بینی کوتاه‌مدت خشک‌سالی هیدرولوژیکی با استفاده از روش مبتنی بر یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.22112/jwwse.2023.381217.1345

عباس نوری نژاد؛ فرهاد هوشیاری پور؛ مجید دهقانی


یافتن محل و مقدار نشت در شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم SMA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22112/jwwse.2023.390328.1358

مریم نصیری دهج؛ محمد رضا جلیلی قاضی زاده؛ ابراهیم جباری؛ رضا معاشری


جُستاری بر چالش‌ها و موانع موفقیت در مدیریت آب‌رسانی روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.22112/jwwse.2023.404160.1367

مجید قنادی


مدیریت فشار در شبکه‌های توزیع آب با جانمایی بهینه توامان شیر فشار شکن و پمپ معکوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402

10.22112/jwwse.2023.389161.1355

جعفر یزدی؛ پرهام وظیفه دوست صالح؛ علی مریدی


شناسایی و بررسی عوامل موثربر مصرف آب خانگی با رویکرد ترکیبی Delfi ، Dematel و Topsis فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402

10.22112/jwwse.2024.377884.1338

حبیب اله داداشی دیوکلایی؛ علی ثریایی؛ علی نبوی چاشمی


پیش‎بینی آب مصرفی روزانه شهری و بهینه‎سازی ساعات کارکرد پمپ‎های ایستگاه‌ پمپاژ، مطالعه موردی: نجف‎آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22112/jwwse.2024.411391.1373

سید پدرام جزائری فارسانی؛ حمیدرضا صفوی؛ محمدرضا ناظمی زاده؛ محمدصالح ابراهیمی؛ علیرضا رحمت پناه


بهینه‌سازی شرایط رنگ زدایی رنگ Reactive Red 194 از پساب سنتتیک توسط کپک بومی "Trametes species"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1402

10.22112/jwwse.2024.420674.1377

فاطمه علی محمدی؛ زهرا قبادی نژاد؛ سید مهدی برقعی


تاثیر میدان الکتریکی پالسی(PEF) در غیر فعال نمودن عوامل بیولوژیکی در فرآیند پساب تصفیه خانه‌های متداول آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22112/jwwse.2024.422486.1379

نوشین اصول دینی؛ محمد علی؛ محمد عبداله زاده