کلیدواژه‌ها = کربنیزاسیون گرمابی
بررسی کارایی پردازش کربنیزاسیون گرمابی بر تولید بیوگاز ناشی از هضم بی‎هوازی مواد آلی

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 14-22

10.22112/jwwse.2021.297114.1281

رضا قاسم زاده؛ محمد علی عبدلی؛ امید بزرگ حداد؛ مریم پازکی