کلیدواژه‌ها = الگوریتم بهینه‌سازی تجمع ذرات
شبیه‌سازی هدایت الکتریکی دشت بهبهان با استفاده از مدل‌های ANN و ANN-PSO

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 34-41

10.22112/jwwse.2019.160050.1126

عاطفه صیادی شهرکی؛ فهیمه صیادی شهرکی