نویسنده = ������������ �������� ����������
تحلیل عددی نشست زمین ناشی از برداشت آب از چاه پمپاژ در نواحی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22112/jwwse.2022.306599.1287

مجتبی انصاری شاد؛ مجید نوریان بیدگلی