نویسنده = �������� ���������� ������
بررسی کارایی پردازش کربنیزاسیون گرمابی بر تولید بیوگاز ناشی از هضم بیهوازی مواد آلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22112/jwwse.2021.297114.1281

رضا قاسم زاده؛ محمد علی عبدلی؛ امید بزرگ حداد؛ مریم پازکی