نویسنده = ������������ ���������� ����������
جذب زیستی یون‌های نیکل از محلول آبی به وسیله ریزجلبک Scenedesmus obliquus

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 41-51

10.22112/jwwse.2020.229584.1205

ناهید اختری؛ مهناز سادات صادقی؛ همیرا آگاه