نویسنده = ������������ ���������� ��������
بررسی تأثیر تهویه آدم روی ریزشی در کاهش خوردگی خط انتقال فاضلاب اصلی بتنی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 61-68

10.22112/jwwse.2021.223225.1197

علیرضا رودبارانی؛ مهدی گودرزی متین؛ سعید سرآبادانی؛ مهران مامقانی نژاد