نویسنده = ������������ ��������
مروری برکاربردهای جاذب‎ها برای حذف ترکیبات فنولی از پساب

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 16-33

10.22112/jwwse.2019.158404.1122

فرهاد سلیمی؛ جواد سلیمی؛ فرهاد گل محمدی