نویسنده = �������� �������������� ������
مروری بر عملکرد سیستم تماس‎دهنده بیولوژیکی دوار برای تصفیه پساب‎های فنولی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 14-22

10.22112/jwwse.2019.151218.1112

وهب قلعه خندابی؛ علیرضا فضلعلی؛ محمد ارجمندزادگان