نویسنده = ���������������� ������ ��������
تاثیر آبیاری با فاضلاب بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی رزماری (مطالعه موردی: فاضلاب شهر یزد)

دوره 3، شماره 3، مهر 1397، صفحه 29-38

10.22112/jwwse.2018.130237.1088

زهرا قاسمی؛ علی اکبر کریمیان؛ حمید رضا عظیم زاده؛ حمید سودایی زاده