نویسنده = �������� �������� ����������������
مروری بر نگاه ترمودینامیکی به بیلان آب با تأکید برانتروپی و اصل تولید حداکثر انتروپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22112/jwwse.2021.304851.1285

دیبا Ghonchepour؛ عبدالرضا بهره مند