نویسنده = ���������� ��������������
بررسی فرآیند تلفیقی اکسیداسیون فنتون و جذب در حذف فنل از آب

دوره 3، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 4-12

10.22112/jwwse.2018.89441.1025

احسان محمدرضائی؛ روشنک رضایی کلانتری؛ محمدرضا لطفی