نویسنده = ���������� �������������� �������� ������
بررسی حذف گازوئیل شناور بر روی آب به روش اکسیداسیون با کمک آهن شش‌ظرفیتی

دوره 2، شماره 4، دی 1396، صفحه 24-30

10.22112/jwwse.2018.88763.1013

امیر رضا طلایی خوزانی؛ مرضیه باقری؛ طاهره قربانی؛ مهسا اعمی