نویسنده = ������������ ��������
بررسی پساب ماشین‌های لباسشویی و پیشنهاد یک سامانه مناسب برای تصفیه آن

دوره 2، شماره 2، تیر 1396، صفحه 14-23

10.22112/jwwse.2018.87676.1009

محمدحسین صراف زاده؛ نرگس شیرویی؛ امید توکلی