دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-110 

مقالات علمی

2. بررسی فرآیند تلفیقی اکسیداسیون فنتون و جذب در حذف فنل از آب

صفحه 4-12

10.22112/jwwse.2018.89441.1025

احسان محمدرضائی؛ روشنک رضایی کلانتری؛ محمدرضا لطفی