دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-98 
4. بررسی حذف گازوئیل شناور بر روی آب به روش اکسیداسیون با کمک آهن شش‌ظرفیتی

صفحه 24-30

امیر رضا طلایی خوزانی؛ مرضیه باقری؛ طاهره قربانی؛ مهسا اعمی


مطالب عمومی

9. مصاحبه

صفحه 64-70