دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

5. ارزیابی ریسک در واحدهای کلرزنی تصفیه آب و فاضلاب به روش FMEA

صفحه 31-40

10.22112/jwwse.2020.221545.1193

حانیه محسن زاده هدشی؛ حسام رزم ارا؛ علی دشتی؛ هادی روستا؛ هادی نخعی؛ ثمانه توکلی امینیان؛ مسعود روحبخش؛ علی فضایلی ترابی