دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-100 

مقاله مروری

2. مروری کوتاه بر وضعیت «پژوهش» و «نوآوری» در ایران، با تاکید بر بخش آب: ضرورت تغییر رویکردها

صفحه 4-13

10.22112/jwwse.2020.184826.1158

مجتبی شفیعی؛ میثم مجیدی؛ محمد غارثی فرد؛ ثمانه توکلی امینیان؛ فریبا قنبری