رتبه‎بندی راهبردهای مدیریت مصرف در شبکه‏های توزیع آب شرب با استفاده از تصمیم‎گیری چند‎شاخصه

نوع مقاله: مقالات علمی

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران.

10.22112/jwwse.2019.159573.1125

چکیده

راهبردهای مدیریت مصرف آب به مجموعه‌ای از راهبردها گفته می‌شود که با هدف کاهش مصرف و برقراری یک تعادل منطقی و پایدار بین عرضه و تقاضای آب طراحی و اجرا می‌شوند. هدف از این تحقیق رتبه‌بندی راهبردهای مدیریت مصرف در شبکه‌های توزیع آب شرب با استفاده از تصمیم‌گیری چند شاخصه بود. بدین منظور برای تشکیل ماتریس تصمیم‌گیری، چهار راهبرد و پنج شاخص درنظر گرفته شد که راهبردها به‎ترتیب عبارتند از: 1) فرهنگ‌سازی؛ 2) استفاده از ابزار‌آلات کاهنده مصرف؛ 3) افزایش آب بها؛ 4) کاهش مصارف مجاز آب بدون درآمد و پنج شاخص به‎ترتیب شامل: 1) هزینه اجرای راهبرد؛ 2) مدت زمان لازم برای اجرای راهبرد؛ 3) میزان رضایت مشترکین از اجرای راهبرد؛ 4) میزان تأثیر اجرای راهبرد در کاهش مصرف؛ 5) میزان تأثیر اجرای راهبرد در کاهش آب به‎حساب نیامده. این مطالعات در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. به‎منظور مشخص نمودن امتیاز هر راهبرد از هر شاخص، از تصمیم‌گیری گروهی استفاده شد. پرسشنامه‌ای بین 14 مسئول شرکت مذکور توزیع و میانگین امتیازات در ماتریس تصمیم‌گیری لحاظ شد. وزن هر شاخص نیز با استفاده از روش آنتروپی تعیین شد. به‎منظور پردازش ماتریس تصمیم‌گیری از روش WASPAS استفاده شد. به کمک نرم‎افزار Excel 2010 محاسبات لازم صورت گرفت و نهایتاً راهبردها رتبه‌بندی شدند. نتایج نشان داد بهترین راهبرد برای کاهش مصرف آب شرب در روستاهای این استان، استفاده از ابزارآلات کاهنده مصرف است. لذا پیشنهاد می‌شود طبق برنامه‌ای جامع این قطعات در دسترس مردم قرار گرفته و آموزش‌های لازم در این خصوص ارائه شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1398
  • تاریخ دریافت: 12 آذر 1397
  • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 04 خرداد 1398