ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت

نوع مقاله: مقالات علمی

نویسندگان

1 tehran, sazman barnameh markazi Iran

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه حضرت آیت الله بروجردی

10.22112/jwwse.2019.166520.1135

چکیده

با توجه به پدیده کم آبی و لزوم مدیریت مصرف آب در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، پژوهش حاضر رابطه بین مصرف آب و ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی و صنعت را بر پایه فرضیه منحنی کوزنتس بررسی کرده‌است. به این منظور داده‌های مصرف آب و ارزش افزوده مربوط به بخش‌های کشاورزی و صنعت طی دوره 1395-1370 استفاده شده‌اند. به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از روش بوت استرپ رگرسیون کوانتایل بهره برده شده‌است. یافته‌های پژوهش حاکی‌اند طی دوره مورد مطالعه رابطه‌ی کوهانی شکل بین مصرف آب و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود داشته‌است که با فرضیه منحنی کوزنتس سازگار است. به‌طوریکه با افزایش تولید و ارزش افزوده، مصرف آب تا نقطه بیشینه افزایش یافته و با ادامه رشد تولید، مصرف آب کاهش یافته‌است. همچنین رابطه‌ی خطی مثبت و معناداری بین ارزش افزوده و مصرف آب در بخش صنعت وجود داشته‌است. بنابراین فرضیه منحنی کوزنتس در بخش صنعت تایید نمی‌شود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 30 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 26 فروردین 1398
  • تاریخ پذیرش: 27 فروردین 1398