شبیه‌سازی هدایت الکتریکی دشت بهبهان با استفاده از مدل‌های ANN و ANN-PSO

نوع مقاله: مقالات علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آبیاری زهکشی دانشگاه چمران اهواز،عضو باشگاه باشگاه پژوهشگران واحد شهرکرد

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد شهرکرد

10.22112/jwwse.2019.160050.1126

چکیده

برآورد و پیش بینی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی به منظور تصمیم گیری‌های مدیریتی یکی از اهداف مدیران و برنامه ریزان منابع آب تلقی می‌گردد. در این راستا تعداد زیادی مدل در زمینه مدیریت بهتر برای حفظ کیفیت آب گسترش یافته است. بیشتر این مدل‌ها نیازمند پارامترهای ورودی هستند که یا دسترسی به آنها مشکل است و یا اینکه اندازه‌گیری آنها محتاج صرف هزینه و زمان زیادی می‌باشد. در این میان مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی که با الهام از ساختار مغز بشر عمل می‌نمایند، بعنوان گزینه‌ای برتر معرفی می‌شوند. پژوهش حاضر به منظور شبیه‌سازی پارامتر کیفی هدایت الکتریکی آب زیرزمینی دشت بهبهان با استفاده از مدل‌های ANN و ANN-PSO و درنهایت مقایسه نتایج آن‌ها با داده‌های اندازه‌گیری شده‌، انجام گرفته است. پارامترهای هدایت الکتریکی، کلسیم، منیزیم، سولفات، بی‌کربنات، کلر، پتاسیم، سختی و اسیدیته در بازه سال‌های 1388 تا 1395 در دشت بهبهان جمع‌آوری گردید و به عنوان ورودی مدل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد بالاترین دقت پیش‌بینی پارامتر کیفیEC مربوط به مدل ANN-PSO می‌باشد، به‌طوریکه مقدار آماره‌های RMSE و MAE کمترین مقدار و R^2 بیشترین مقدار را برای مدل مذکور دارد. با توجه به کارایی بالای مدل شبکه عصبی مصنوعی با آموزش الگوریتم بهینه‌سازی تجمع ذرات می‌توان از این مدل جهت اتخاذ تصمیمات مدیریتی و حصول اطمینان از نتایج پایش و کاهش هزینه استفاده کرد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 17 آذر 1397
  • تاریخ بازنگری: 27 فروردین 1398
  • تاریخ پذیرش: 27 فروردین 1398