پیش‌بینی رواناب روزانه درحوضه مارون با استفاده از مدل HEC-HMS

نوع مقاله: مقالات علمی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد، مهندسی منابع آب. دانشگاه زابل

2 دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه زابل

3 دانشیار گروه آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل

10.22112/jwwse.2019.154018.1117

چکیده

پیش‌بینی جریان رودخانه‌ها با توجه به اهمیت آن در طراحی تأسیسات آبی، آبگیری از رودخانه‌ها، برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از مخازن سدها و کنترل فرسایش و رسوب رودخانه‌ها از دیرباز مورد توجه مهندسان آب بوده است. در این تحقیق به پیش‌بینی روزانه رواناب در حوضه مارون با مدل HEC-HMS پرداخته می‌شود، تا توانایی و دقت این مدل‌ در پیش‌بینی رواناب ارزیابی گردد. به این منظور ابتدا شبیه‌سازی پیوسته بارش-رواناب بصورت روزانه قبل از زمان پیش‌بینی با استفاده از مدل تلفات شمارش رطوبت خاک (SMA) انجام شد. به منظور واسنجی مدل HEC-HMS از داده‌های دبی روزانه از سال 1374 تا 1385 و صحت‌سنجی مدل از داده‌های از سال 1386 تا 1390 در ایستگاه هیدرومتری ایدنک استفاده شد. رواناب روزانه در ایستگاه ایدنک از تاریخ 1/7/1390 تا 14/8/1391 پیش‌بینی شد. نتایج نشان می‌دهد که آزمون های نیکویی برازش شامل ضریب ناش-ساتکلایف، ضریب تعیین و ریشه میانگین مربعات خطا در مرحله پیش‌بینی رواناب در ایستگاه ایدنک به ترتیب برابر 56/0، 67/0 و 2/32 مترمکعب در ثانیه می‌باشد. بنابراین مدلHEC-HMS از دقت و توانایی قابل‌قبول در پیش‌بینی رواناب برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها