تجربه کاربردی

نوع مقاله : مقالات علمی

10.22112/jwwse.2017.57251

چکیده

Experience- JWWSE-2-1-Final

تازه های تحقیق

Experience- JWWSE-2-1-Final

کلیدواژه‌ها


Experience- JWWSE-2-1-Final

بدلیانس قلی‏کندی. گ.، (1388)، «طراحی تصفیه‌خانه‌ فاضلاب»، انتشارات آییژ.
شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب، (1390 تاکنون)، «گزارش ‌های مطالعات مرحله اول طرح ‌های تصفیه‌ خانه فاضلاب شهرهای مختلف».
DWA, (2009), “Qualification of wastewater treatment plant staff”.
Tchobanoglous. G., (2014), “Wastewater engineering, treatment and resource recovery”, Metcalf & Eddy.
www.abfaesfahan.ir/?q=en/node/219