بررسی فناوری تالاب تصفیه شناور و نقش آن در تصفیه فاضلاب صنعت نساجی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

10.22112/jwwse.2021.297363.1282

چکیده

صنعت نساجی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آب و مواد شیمیایی است، به‌طوری‌که در هر کیلوگرم محصول نساجی 100-200 لیتر آب نیاز است. بنابراین با توجه به محدودیت منابع آب در دسترس، دارا بودن بیشترین آلودگی در بین فعالیت‌های صنعتی و الزام به رعایت استانداردهای دفع فاضلاب در محیط، ضرورت تصفیه فاضلاب آشکار می‌شود. این مطالعه به‎روش مروری- توصیفی با استفاده از مطالعات موجود انجام شد. در این مقاله مروری بر تالاب تصفیه شناور و کاربرد آن‌ در تصفیه فاضلاب صنعت نساجی، عوامل کلیدی مؤثر در تصفیه و نقش ترکیبی گیاهان و باکتری‌ها به‌منظور راندمان حداکثری آب آلوده انجام‌شده ‌است. بافت گیاه در آب و ریشه‌ها و ریزوم‎ها در رسوبات نقش عمده‌ای در تصفیه آلاینده دارند. بررسی نتایج مزایا و معایب روش‌های مختلف در تصفیه فاضلاب صنعت نساجی نشان می‌دهد فناوری تالاب شناور می‌تواند جایگزین روش‌های تصفیه سنتی و پرهزینه باشد. باتوجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، از گیاه نی در این فناوری به‌طور گسترده استفاده می‌شود. گیاه نی به‎همراه باکتری‌های آسینتوباکتر، سودوموناس و رودوکوکوس قادر به کاهش 92 درصدی COD، 91 درصدی BOD، 86 درصدی رنگ و 87 درصدی فلزات سنگین است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400
  • تاریخ دریافت: 10 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 29 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 03 آبان 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 23 اسفند 1400