ارزیابی روش‌های مختلف برآورد تبخیر و تعرق، ارائه مدل‌های بهینه براساس رگرسیون خطی چند متغیره در اقلیم‌های نیمه مرطوب معتدل سرد

نوع مقاله: مقالات علمی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشگاه پیام نور ،

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

10.22112/jwwse.2020.194967.1163

چکیده

تبخیر و تعرق نقش مهمی در مدیریت منابع آب ایفا می‌کند. در این مطالعه نه روش بر پایه درجه حرارت، ده روش بر پایه تشعشع و شش روش بر پایه انتقال جرم در سه مقیاس زمانی (ماهانه، فصلی و سالانه) در مقایسه با روش FAO56-PM مورد ارزیابی قرار گرفتند و بهترین روش‌ از هر گروه برای اقلیم نیمه مرطوب معتدل سرد ایران انتخاب شدند. در میان روش-های بر پایه درجه حرارت، دو روش Hargreaves-M4 و Trajkovic در مقیاس‌های زمانی سالانه و فصلی (بهار، تابستان و پاییز)، در بین روش‌های بر پایه تشعشع، روش‌های Taylor-Priestley و IRMAK 1 در فصل زمستان و در مقیاس زمانی ماهانه روش‌های Meyer ، Rohwer ، Hargreaves-M4، Trajkovic، IRMAK 1 و Taylor-Priestley دارای بهترین عملکرد در مقایسه با FAO56-PM بودند و از آن‌ها می‌توان به عنوان بهترین تخمین‌گر ET0 در نواحی با اقلیم نیمه مرطوب معتدل سرد نام برد. در این مطالعه دو معادله با بهترین عملکرد با نام‌های Hargreaves- M4 و Trajkovic به صورت خطی و توانی بهینه شدند و مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که معادلات توانی عملکرد بهتری نسبت به معادلات خطی دارند. بعلاوه دو معادله بر اساس رگرسیون خطی چند متغیره برای سادگی تخمین ET0 ارائه شدند و نتایج مربوطه به این دو معادله نشان داد که معادلاتی با پارامترهای ورودی Tmax و Tmin از دقت بالاتری نسبت به روش‌های Hargreaves-M4 و Trajkovic برخوردار هستند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 29 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 10 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 15 دی 1398