دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات علمی

1. بررسی شاخص های خورندگی و رسوبگذاری آب شرب تصفیه خانه پردیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22112/jwwse.2021.261859.1234

فرزانه فریدی راد؛ معصومه قلی نژاد