دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی چند‌معیارۀ سیستم‌های تصفیه برای تأمین آب مجموعه‌ ورزشی از قنات دانشگاه تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22112/jwwse.2020.225823.1204

سهیل صفری؛ مهدی ضرغامی؛ رضا یگانی؛ محمد مسافری


2. جذب زیستی یون‌های نیکل از محلول آبی به وسیله‌ی ریزجلبک Scenedesmus obliquus

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22112/jwwse.2020.229584.1205

ناهید اختری؛ مهناز سادات صادقی؛ همیرا آگاه


مقاله مروری

3. تشکیل رسوب‌های معدنی و استفاده از آنتی اسکالانت‌ برای کنترل آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

10.22112/jwwse.2020.230121.1206

رضا پناهی؛ صبا بهرامی