دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات علمی

1. ارزیابی روش‌های مختلف برآورد تبخیر و تعرق، ارائه مدل‌های بهینه براساس رگرسیون خطی چند متغیره در اقلیم‌های نیمه مرطوب معتدل سرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

احمدرضا کریمی پور؛ گل نوش بنی طالبی