کلیدواژه‌ها = Best Thesis
تعداد مقالات: 15
2. پایان‌نامه برتر

دوره 5، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 82-82

10.22112/jwwse.2020.128372


4. پایان‌نامه برتر

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 81-83

10.22112/jwwse.2020.118437


6. پایان‌نامه برتر

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 99-100

10.22112/jwwse.2019.107321


8. پایان‌نامه برتر

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 91-92

10.22112/jwwse.2019.97013


10. پایان نامه برتر

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 121-123

10.22112/jwwse.2018.89536


11. پایان نامه برتر

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 85-86

10.22112/jwwse.2018.83000


12. پایان نامه برتر

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 82-83

10.22112/jwwse.2018.82095


13. پایان نامه برتر

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 95-95

10.22112/jwwse.2018.73844


14. پایان نامه برتر

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 76-77

10.22112/jwwse.2017.65614


15. پایان نامه برتر

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-81

10.22112/jwwse.2017.60602